Районен съд - Малко Търново
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2019г. до 2.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат