Районен съд - Малко Търново
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 42/2019, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО М.В. Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Споразумение от 14.6.2019г.
М.В.
В законна сила на 14.6.2019г.