Районен съд - Малко Търново
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 133/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.И.Г.

Д.С.Г.,
Р.С.Г.,
И.С.Г.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Определение от 29.11.2018г.
В законна сила на 6.12.2018г.

2

ЧГД No 212/2018, I състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Т.Л.М.

 

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Решение от 7.12.2018г.
В законна сила на 7.12.2018г.

3

АНД No 65/2018, I състав

КАТ

А.И.М.

РУП МАЛКО ТЪРНОВО

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Решение от 19.11.2018г.
В законна сила на 11.12.2018г.

4

ЧНД No 75/2018, I състав

Производство по чл. 244 НПК

Д.А.Б.

 

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Определение от 5.12.2018г.
В законна сила на 5.12.2018г.

5

НОХД No 80/2018, I състав

Незаконно преминаване през граница

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

И.А.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Споразумение от 17.12.2018г.
И.А.
В законна сила на 17.12.2018г.