Районен съд - Малко Търново
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 44/2018, I състав

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

С.Й.Й.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Споразумение от 12.9.2018г.
С.Й.Й.
В законна сила на 12.9.2018г.