-

1.2.2017. 28.2.2017.

No , No , , - , -                                         
1 No 99/2016 - , ... ...,
""
:
.
3.2.2017.
22.2.2017.
2 No 102/2016 ... :
.
3.2.2017.
21.2.2017.
3 No 111/2016 ... ... :
.
10.2.2017.
4 No 134/2016 ...,
...
:
.
21.2.2017.
...
...
5 No 180/2016 ,
,
-,
.,
,
.
... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
6 No 256/2016 ... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
7 No 259/2016 "" ... :
.
17.2.2017.
8 No 260/2016 ... :
.
1.2.2017.
...
1.2.2017.
9 No 261/2016 , , , ... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
10 No 1/2017 ... :
.
1.2.2017.
...
1.2.2017.
11 No 2/2017 ... :
.
1.2.2017.
...
1.2.2017.
12 No 6/2017 ... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
13 No 7/2017 ... :
.
15.2.2017.
...
15.2.2017.
14 No 8/2017 ... :
.
8.2.2017.
...
10.2.2017.
24.2.2017.
15 No 9/2017 ... :
.
15.2.2017.
...
15.2.2017.
16 No 10/2017 .78 ... :
.
17.2.2017.
...
17.2.2017.
17 No 11/2017 ... :
.
27.2.2017.
18 No 12/2017 .. :
.
15.2.2017.
..
15.2.2017.