-

1.2.2017. 28.2.2017.

No , No , , - , -                                         
1 No 99/2016 - , ... ...,
""
:
.
3.2.2017.
22.2.2017.
2 No 102/2016 ... :
.
3.2.2017.
21.2.2017.
3 No 150/2016 "" .. ,
...
:
.
2.11.2016.
1.2.2017.
4 No 180/2016 ,
,
-,
.,
,
.
... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
5 No 209/2016 "" ... :
.
7.11.2016.
17.2.2017.
6 No 253/2016 ... :
.
26.1.2017.
22.2.2017.
7 No 256/2016 ... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
8 No 260/2016 ... :
.
1.2.2017.
...
1.2.2017.
9 No 261/2016 , , , ... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
10 No 262/2016 .78 ... :
.
19.1.2017.
...
19.1.2017.
24.2.2017.
11 No 1/2017 ... :
.
1.2.2017.
...
1.2.2017.
12 No 2/2017 ... :
.
1.2.2017.
...
1.2.2017.
13 No 3/2017 .78 ... :
.
26.1.2017.
...
26.1.2017.
17.2.2017.
14 No 6/2017 ... :
.
8.2.2017.
...
8.2.2017.
15 No 7/2017 ... :
.
15.2.2017.
...
15.2.2017.
16 No 8/2017 ... :
.
8.2.2017.
...
10.2.2017.
24.2.2017.
17 No 9/2017 ... :
.
15.2.2017.
...
15.2.2017.
18 No 12/2017 .. :
.
15.2.2017.
..
15.2.2017.