- .

1.9.2016. 30.9.2016.

No , No , , - , -                                         
1 No 55/2016 - . 49 ... ... :
.
8.9.2016.
8.9.2016.
2 No 61/2016 - , ... ... :
.
8.9.2016.
8.9.2016.
3 No 113/2016 ... :
.
13.9.2016.
...
13.9.2016.
4 No 153/2016 ... :
.
15.9.2016.
...
15.9.2016.
5 No 181/2016 ... :
.
30.9.2016.
...
30.9.2016.
6 No 182/2016 .78 ... :
.
2.9.2016.
...
2.9.2016.
26.9.2016.
7 No 185/2016 .. :
.
15.9.2016.
..
15.9.2016.
8 No 186/2016 .. :
.
15.9.2016.
..
15.9.2016.
9 No 190/2016 "" ... :
.
8.9.2016.
26.9.2016.
10 No 196/2016 ... :
.
28.9.2016.
...
28.9.2016.
11 No 202/2016 ... :
.
30.9.2016.
...
30.9.2016.
12 No 210/2016 .. :
.
2.9.2016.
..
2.9.2016.
13 No 214/2016 ... :
.
19.9.2016.
...
19.9.2016.
14 No 215/2016 .. :
.
15.9.2016.
..
15.9.2016.
15 No 216/2016 .. :
.
15.9.2016.
..
15.9.2016.
16 No 218/2016 , ... :
.
16.9.2016.
...
16.9.2016.
17 No 219/2016 ... :
.
16.9.2016.
...
16.9.2016.
18 No 220/2016 ... :
.
16.9.2016.
...
16.9.2016.
19 No 221/2016 .. :
.
20.9.2016.
..
20.9.2016.