- .

1.6.2016. 30.6.2016.

No , No , , - , -                                         
1 No 33/2014 ... :
.
23.2.2016.
6.6.2016.
2 No 60/2016 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ,
... :
.
2.6.2016.
...
20.6.2016.
3 No 64/2016 ... :
.
27.4.2016.
14.6.2016.
4 No 84/2016 , ... :
.
16.6.2016.
...
16.6.2016.
5 No 89/2016 ... :
.
16.6.2016.
30.6.2016.
6 No 90/2016 ... :
.
16.6.2016.
30.6.2016.
7 No 91/2016 ... :
.
16.6.2016.
30.6.2016.
8 No 92/2016 ... :
.
16.6.2016.
30.6.2016.
9 No 93/2016 ... :
.
16.6.2016.
30.6.2016.
10 No 94/2016 ... :
.
16.6.2016.
30.6.2016.
11 No 99/2016 .78 ... :
.
25.5.2016.
...
25.5.2016.
22.6.2016.
12 No 103/2016 ... :
.
10.6.2016.
...
13.6.2016.
28.6.2016.
13 No 114/2016 ... :
.
30.5.2016.
...
30.5.2016.
15.6.2016.
14 No 122/2016 . 65 - ... :
.
3.6.2016.
...
10.6.2016.
15 No 123/2016 . 154,. 2 3 . 157 ...,
.- .-
:
.
17.6.2016.
23.6.2016.
16 No 135/2016 ... :
.
29.6.2016.
...
29.6.2016.
17 No 136/2016 .. :
.
17.6.2016.
..
17.6.2016.
18 No 137/2016 .. :
.
17.6.2016.
..
17.6.2016.
19 No 140/2016 ... :
.
28.6.2016.
...
28.6.2016.