Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ....

 

 Гр. **, 01.08.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

           

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на двадесет и девети юли  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                        Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря К. Мандаджиева, в присъствието на прокурор Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдията Дойков  гр.д. № 63 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.30, ал.1 във вр. с чл.29, т. 6, т. 8 и т. 9  от Закона за закрила на детето

 

Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево е депозирало молба , с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл. 30 във вр. чл. 29, т. 6 , т. 8 и т. 9 от Закона за закрила на детето да постанови решение с което да прекрати настаняването на непълнолетната К.М.Г., ЕГН **********, гр. ** в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. ** и същата да бъде реинтергирана в семейството на родителя си  – М.И.Г. , ЕГН ********** ,  с адрес ***.

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че непълнолетното дете К.М.Г., ЕГН **********, гр. **  е родена на ***г. в гр. ** Същата има вписана само майка М.И.Г. , ЕГН ********** ,  с адрес ***, като в акта за раждане няма посочен баща.

Със Заповед № РД 01 – ЗД -11/ 17.03.2016г. на Директора на ДСП ** , потвърдена с Решение на РС ** , К.Г. е била настанена в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. **. Причина за това е , че майката М.Г. , в минал период, не е полагала грижа за детето си и го е оставила безнадзорно , което е наложоло настаняването в дом. 

Подадена е била молба от М.И.Г. , ЕГН ********** ,  с адрес *** - майка на непълнолетната. С нея е отправено искане до ДСП Царево за реинтерграция на дъщеря й в биологичното семейство.

Проучени са условията на живот в дома на семейството. Установено е , че семейството живее в добри битови условия. Майката има регулярен доход, като работи като личен асистент. Г. съжителства с мъж , който също осигурява доход за семейството. Семейството има осигурена възможност да ползва медицински услуги. В гр. ** живеят роднини на заинтересованите, като със същите подържат добри взаимоотношения.

Със Заповед № 0906-ЗДЗД- 0027/08.07.2016г. на Директора на ДСП ** настаняването на К.Г. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. ** е било прекратено.

Районна прокуратура гр. **, чрез прокурор Стоянов, изразява становище, че  искането е основателно и следва да бъде уважено.

Агенция за „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане” Община Царево, чрез представителя си – Директор М. Николова , сочи, че поддържа молбата .

Заинтересованите страни – М.И. *** и непълнолетната К.М.Г., гр. ** се явяват лично в съдебна зала. Майката М.Г. заявява, че с нейна молба непълнолетната й дъщеря е върната в дома им. Изтъква, че има условия и доходи да я гледа. Била изоставила дъшеря си , но след като вече имала условия да й помага иска да се прекрати настаняването в дома .

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от приложеното Удостоверение за раждане от Община Свиленград , издадено въз основа на Акт за раждане ** К.М.Г. е родена на ***г. в гр. Свиленград  от майка М.И.Г. , ЕГН **********, с адрес *** , като баща няма обявен.

От материалите по делото се установява, че със Заповед № РД 01 – ЗД -11/ 17.03.2016г. на Директора на ДСП ** , потвърдена с Решение на РС ** , К.Г. е била настанена в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. **. Причина за това е неполагане на грижи от майката в минал период, като срокът от предходното настаняване е бил изтекъл.

Със Заповед № 0906-ЗДЗД- 0027/08.07.2016г. на Директора на ДСП ** настаняването на К.Г. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. ** е било прекратено. Заповедта е издадена по молба на майката . От направения по делото социален доклад е установено, че в дома на семейството са налични всички условия за нормално отглеждане на непълнолетната Г. – жилищните условия напълно задоволителни, членовете на семейството са в добро здравословно състояние, майката има постоянен доход , гарантиращ издръжката на семейството, семейните отношение са добри, като се поддържат и добри социални връзки с роднините им. Заключението на социалните работници е, че К.Г. може успешно да бъде реинтегрирана в биологичното й семейство. 

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че следва да уважи молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево по следните съображения:

Съгласно чл.30 от ЗЗДетето „настаняването се прекратява от районния съд по искане на приемното семейство, на семейството на роднини или близки, на Дирекция „Социално подпомагане”, на родителите на детето или на прокурора, освен в случаите по чл.29, т. 4, 5, 7, 10 и 11”. А основанията за прекратяване настаняването извън семейството са посочени в чл.29 от ЗЗДетето. Имайки предвид горното, съдът намира, че молбата е подадена от оправомощено лице – Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево, като фактите, изложени в нея сочат, че основанията за прекратяване са по чл.29, т. 6, т. 8  и т.9 ЗЗДетето – с „отпадане на основанията по чл. 25, ал.1 „ , „при промяна мярката за закрила”  и „при промяна на обстоятелствата, свързани с детето, ако е в негов интерес”.

От една страна се установи , че са отпаднали основанията визирани в чл. 25 , ал. 1 на Закона за закрила на детето. В решението си Районен съд гр. ** е отчел , че К.Г. е била настанена в Центъра и за нея са полагани грижи близки до тези в семейната среда. Там редовно е посещавала училище. Поради неполагане на грижи от страна на майката се е наложило К.Г. да бъде настанена в дома.  

На следващо място със Заповед № 0906-ЗДЗД- 0027/08.07.2016г. на Директора на ДСП ** е променена и мярката за закрила на детето . С нея е прекратено настаняването в Центъра, като тази мярка е обвързана и от следващото основания , на което е депозирана молбата – промяна и на обстоятелствата , свързани с детето , ако е в негов интерес. В случая е установено, че в интерес на непълнолетната е тя да бъде върната в дома на майката. Съображенията за това са изложени в доклада на Агенция за социално подпомагане .  Предвид гореизложеното, съдът намира, че молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево е основателна и като такава следва да бъде уважена, а настаняването на детето Корпинка М.Г.  в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. **  и непълнолетната бъде върната в биологичното си семейство.

Водим от изложеното и на основание чл.30, ал.1 и ал.3 във вр. чл.  от ЗЗДетето, СЪДЪТ

                                            Р   Е   Ш   И:

 ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето К.М.Г., ЕГН **********  родена на ***г. в гр. **, с адрес : гр. **, обл. **  в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. **   и разрешава връщането й в дома на биологичния й родител М.И.Г. , ЕГН ********** ,  с адрес *** на основание чл. 29, т. 6 , т. 8 и т. 9  от Закона за закрила на детето.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас  в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

Препис от решението да се връчи на страните, а след влизането му в законна сила да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево.

 

 

                                                                             

  

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : …………