РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2011г. до 14.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 6/2011 Вещни искове ДЪРЖАВАТА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 02.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 6/2011г. по описа на РС-Малко Търново поради недопустимост на предявените от държавата срещу община Ц** отрицателни установителни искове.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчването на препис от него на страните.


 
2 НАХД No 20/2011 По ЗГ и ЗЛОД Д.Ж.К. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С.ЗВЕЗДЕЦ,
О.Т.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 09.06.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1/ г. на Директора на ДГС “**”, с което за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД, на Д.Ж.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право да ловува за срок от три години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и е отнета в полза на Държавата вещта, послужила за извършване на нарушението- ловна пушка „ИЖ-27ЕМ”, калибър 12, с № 22731546, като НЕПРАВИЛНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

НП-отменено
 
3 НАХД No 21/2011 По ЗГ и ЗЛОД А.С.Н. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С.ЗВЕЗДЕЦ,
О.Т.П.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 09.06.2011г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 22/2011 По ЗГ и ЗЛОД Г.Н.Й. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С.ЗВЕЗДЕЦ,
П.И.Л.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 09.06.2011г.
НП-отменено
 
5 НАХД No 23/2011 По ЗГ и ЗЛОД А.Н.С. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С.ЗВЕЗДЕЦ,
П.И.Л.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 09.06.2011г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ** г. на Директора на ДГС “**”, с което за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД, на А.Н.С., ЕГН **********,*** Търново, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право да ловува за срок от три години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и е отнета в полза на Държавата вещта, послужила за извършване на нарушението- ловно оръжие усп.”ИЖ”, калибър 16, с № В 1977, като НЕПРАВИЛНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
НП-отменено
 
6 НАХД No 24/2011 По ЗГ и ЗЛОД Д.И.М. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С.ЗВЕЗДЕЦ,
П.И.Л.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 09.06.2011г.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ** г. на Директора на ДГС “**”, с което за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД, на Д.И.М., ЕГН **********,*** Търново, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД, същият е лишен от право да ловува за срок от три години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД и е отнета в полза на Държавата вещта, послужила за извършване на нарушението - ловно оръжие „ИЖ”,калибър 12, с № А14651, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

НП-отменено
 
7 НАХД No 26/2011 По Закона за митниците И.М.М. МИТНИЦА БУРГАС,
Н.Й.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 14.06.2011г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № **., на заместник-началника на Митница Бургас в частта, с която за извършено от И.М.М. ЕГН **********,*** нарушение по чл.233 ал.3 във вр.с чл.233 ал.1 от Закона за митниците, на жалбоподателят на основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ е наложена глоба в размер на 5276.00 лв., съставляваща 200% от митническата стойност на стоката, като НАМАЛЯ размера на наложената глоба на 3957.00 лева, представляваща 150% от митническата стойност на стоката.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част, с която е постановено на основание чл. 233 ал.4 ЗМ отнемане в полза на държавата като предмет на нарушението на цигари “KING” - 275 кутии по 20 къса – 5500 къса и цигари „ESSE”super slim - 1074 кутии по 20 къса – 21480 къса, на обща митническа стойност 2638.00 лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при Митница –Бургас, на основание чл.30 параграф 2 буква „б” от МК.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

НП-изменено
 
8 НАХД No 29/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО К.С.И. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 09.06.2011г.
ПРИЗНАВА К.С.И. с ЕГН ********** - роден на *** ***, ** гражданин, ** образование, ** **, живущ:***, за ВИ**ЕН в това, че на 26.05.2010г. в съучастие с ** Ю** **, като извършител по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на В** Б** Г**, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК, поради което го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА на ос**ание чл.78а, ал.1 НК административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.


Решението подлежи на обжалване или протестиране пред БОС в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

К.С.И.
Мотиви от 09.06.2011г.