МОТИВИ към Присъда № 3/13.02.2014г. по НОХД № 4/2014г. по описа на РС-Малко Търново:

 

Срещу подсъдимия С.И.Г., роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, п.а. гр** е повдигнато обвинение за това, че на **. около 4.00 часа на ГКПП Малко Търново,  пред Н.М. – граничен полицай, съзнателно се е ползвал от  официален документ с преправено съдържание – свидетелство за управление на МПС с № **, издадено на **. от ОДМВР- Варна на  С.И.Г., в което цифрата “1” е преправена на “4” в датите, обозначаващи издаването и валидността на документа, съответно от “2001” на “2004” и от “2011” на “2014”, когато от него не може да се търси наказателна отговорност за самото съставяне – престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2, вр.ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подсъдимия обвинение.

Подсъдимият  Г. разбира обвинението, дава подробни обяснения, отрича изцяло вината си и моли съда да бъде оправдан. Защитникът му адв.К. пледира подсъдимият да бъде изцяло оправдан.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият С.И.Г. е роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, п.а. гр** като към датата на деянието е бил шофьор на туристически автобус към ЕТ „**” – Варна. Като такъв той осъществявал курсове и до Република Турция за екскурзия на туристите. На **. подс.Г. возил за Р Турция пътници с автобус „**” с рег.№ ** , като пристигнал около 04.00 часа на ГКПП-Малко Търново. По повод извършваната контролна проверка на пътниците от автобуса и на водача на автобуса, св. Н.М. /граничен полицай при ГКПП-Малко Търново/ поканил подс.Г.  да му представи свидетелството си за управление на МПС и контролния талон към него. Подсъдимия Г. му представил СУМПС с № **, издадено от МВР гр. Варна на негово име и контролен талон № **, издаден на 01.01.2000г. от ОД на МВР Варна. Полицейският служител св.М. проверил СУМПС с № ** в системата БДС и установил, че СУМПС е издадено на **. и е валидно до 28.11.2011г., и е със статус „невалиден”, а върху представеното му от подс.Г. СУМПС датата на издаване е 28.11.2004г. и датата на валидност е 28.11.2014г., за което докладвал незабавно на началник смяната св.Г.К. – полицейски инспектор при ГКПП-Малко Търново.

Св.К. извършил т.нар.”втора линия” на контрол – проверил представеното СУМПС в АИКАТ и установил, че СУМПС с № ** е издадено на **. от ОДМВР- Варна, валидно до 28.11.2011г. , а статуса на документа е отнет/иззет, като поделението, обявило невалидността на документа е сектор „Пътна полиция”-Варна ,а причината : отнемане на всички контролни точки. Св.К. предал СУМПС на в.л.М.К. –мл.експерт в група „Експертна дейност” при ГПУ-Малко Търново за техническо изследване, в хода на което в.л.К. установило, че върху свидетелството  е била извършена интервенция , като цифрата „1” била подправена на цифрата „4” съответно в годината на издаване и в годината на валидност. В проведената беседа на място подс.Г. обяснил на св.К., че е имал множество нарушения по ЗДвП , за което му били наложени с влезли в сила наказателни постановления административни наказания „глоби” с обща стойност над 2000 лева, както и че за да поднови СУМПС си , трябвало да заплати глобите и да изкара курс, за да му бъдат възстановени контролните точки, а той нямал финансова възможност за това. В последствие св.К. ***, който съставил на място АУАН по чл.157 ал.4 от ЗДвП против подс.Г. и извел същия и автобуса от зоната на ГКПП.

Съобразно заключението на в.л.К. по назначената по делото техническа експертиза СУМПС с поставен върху него № **, и имена С.И.Г. представлява оригинална бланка, издадена от служба БДС-МВР, върху която има извършени преправки в реквизити обозначаващи издаването и валидността на документа, съответно от “2001” на “2004” и от “2011” на “2014”, като поправката е извършена чрез нанасяне на химическа паста върху ламиниращ слой.

От писмо рег.№186/15.01.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция” на ОД на МВР-Варна и от приложените към него документи се установява, че подс.Г. е подал заявление за дубликат № **. ведно с декларация за изгубено СУМПС с № **.

Горната фактическа обстановка се установява показанията на свидетелите К. и М., депозирани лично пред съда, заключението в.л.К. по назначената в хода на досъдебното производство съдебно-техническа експертиза, както и от относимия към предмета на доказване писмен доказателствен материал, прочетен на основание чл. 283 от НПК. От изготвената  и приета по делото техническа експертиза  е видно, че представеното за изследване „свидетелство за управление на МПС" № **, издадено от ОД на МВР - Варна на името на С.И.Г. с ЕГН:**********, е неистински документ, изработен /подправен/ чрез използване на специални технически средства: механични методи и консумативи, като за основа е използвано оригиналното „Свидетелство за управление на МПС" № **.

Преправянето се изразява във въздействие върху съществуващ истински документ чрез подменяване или допълване на буквени или цифрови знаци или чрез заличаване на такива знаци, с което съдържанието се променя съществено. Съдържанието на документа включва както самото изявление, така и всички останали необходими елементи - подпис, дата, снимки и др. Преправянето на истинския документ, когато е засегнато изявлението, не води до създаване на документ с невярно съдържание, а до превръщането му във вид неистински документ. При преправяне на истински документ отговорността е налице само ако е засегнато правното значение на документираното изявление. Несъвършенството в подправката (съставяне на неистински или преправяне на истински документ) не изключва обществената опасност на деянието. Затова дори и когато тя е очевидна, ще е налице отговорност по чл. 308, чл. 309, чл. 310 НК. Престъплението по чл. 308 НК е завършено със съставянето на неистинския документ. Престъплението по чл. 316 НК е завършено, когато документът е употребен от лице, на което за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност. Употребата ще е налице при представяне на документа пред съответното длъжностно или частно лице. Деянието, осъществено от подсъдимия Г. от обективна и субективна страна покрива признаците на престъплението по чл. 316 вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Същият на 13.04.2013 г. на ГКПП-Малко Търново, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - свидетелство за управление на МПС № ** /28.11.2001 г, издадено от МВР Варна, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. СУМПС е официален документ по смисъла на чл.93, т.5 от НК. От събраните по делото доказателства се установява, че подсъдимият на 13.04.2013 г. е предал при поискването му на св. М. – граничен полицай при ГКПП-Малко Търново, неистинско СУМПС № **. Доказан е по несъмнен начин  елемента от обективния състав на престъплението, а именно ползването и наличието на умисъл у подс.Г. за извършване на престъплението. Подс. Г. е предал на св. М. неистинското СУМПС с цел да удостовери правоспособност, т.е. да го ползва като шофьор на автобус, извършващ международни туристически превози.

Причините за извършване на престъплението се свеждат в незачитане от страна на подсъдимия на правилата гарантиращи реда и правната сигурност на документирането, безопасността на движението.

Престъплението е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл. Той е осъзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е обществено опасните последици и е целял настъпването им.

По отношение на определяне на наказанието на подсъдимия:

След анализа на всички събрани по делото доказателства, за да  определи наказанието на подсъдимия,  съдът е взел предвид смекчаващи отговорността обстоятелства, свързани с личностните особености на дееца - добри характеристични данни, чисто съдебно минало, както  и отегчаващи отговорността му обстоятелства – липсата на съжаление за извършеното престъпление, тежестта на причинения престъпен резултат и значимостта на настъпилите други последици. Значимостта на вредните последици при документните престъпления по чл. 316 НК се определят от обстоятелствата за характера на удостоверените неверни факти, за целта, с оглед на която е било предприето удостоверяването им и за начина и степента на реализиране на тази цел. Действително престъплението по чл. 316 НК е формално и признаците на състава му не включват настъпването на определен престъпен резултат. Но за степента на обществена опасност на деянието е от значение не само тежестта на причинения престъпен резултат, а и характерът на другите настъпили последици. С оглед степента на засягане на обществените отношения при използването на неистинско СУМПС, а именно засягане на обществените отношения, свързани със съставянето, ползването и съхраняването на документите, като се накърняват реда и правната сигурност на документирането и по този начин се затруднява дейността на държавните и обществени органи, както отношенията между тях и гражданите, настоящия състав намира, че налагането на  подсъдимия наказание "Лишаване от свобода" за срок от шест месеца е справедливо и съответства на тежестта на извършеното от него престъпление с оглед постигане целите на индивидуалната и генералната превенция визирана в разпоредбата на чл. 36 от НК . Наложеното наказание е съответно на целта деецът да бъде възпрян от подобно поведение, да му се даде възможност да го преосмисли напълно и да бъде предупреден, че подобна деятелност не може да бъде толерирана. По отношение на начина на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода съдът е намерил, че са налице всички законови предпоставки за отлагане изпълнението на наложеното наказание - същото е в размер до три години лишаване от свобода, подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на наказанието и поправянето му не е наложително да изтърпи наказанието. Поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от три години.

 

Съдът се е произнесъл по направените по делото разноски и веществени доказателства.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: