Р Е Ш Е Н И Е 

 

№                                                       03.05.2011г.                                         гр. Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД              НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

На 27.04.2011 година

В публично заседание, в следния състав:

                                                                        Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

Прокурор:Райко Стоянов

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 18 по описа на РС –Малко Търново за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

      

Производството е по реда на чл.375 и сл. НПК и е образувано по повод постановление за освобождаване от наказателна отговорност с предложение за налагане на административно наказание от 11.04.2011г. на прокурор при РП-Малко Търново, с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия И.Д.К. с ЕГН ********** *** Търново, да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл.345 НК и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78а НК.

В съдебно заседание за РП – Малко Търново, редовно уведомена,  се явява прокурор Стоянов и поддържа така внесеното постановление.

Подс.К., се явява лично, признава изцяло фактическата обстановка и моли налагането на минимално административно наказание.

От събраните в хода на наказателното производство доказателства - материалите по досъдебно производство № 162/2010г. по описа на  РУП-Малко Търново, приложени и приети по делото, се установява следната фактическа обстановка:

Св.В.Н*** притежавал лек автомобил „Фиат Панда” с per. № РВ 97 20 РВ, който бил закупил от лицето *** от гр.Пловдив с цел да го ползва за резервни части,  но не заявил покупко-продажбата пред сектор „ПП" при ОД МВР-Бургас. От този автомобил св.В.Н*** взел бронята и маската за резервни части, поради което му се наложило да свали от него ретистрационните табели. Същите били оставени на земята до самия автомобил. Св.В.Н*** притежавал така също и друг лек автомобил марка ВАЗ модел 2105, който бил закупил на търг без регистрационни табели, тъй като автомобилът бил спрян от движение. През 2010г. св.Н*** продал на подс.К. лекия автомобил ВАЗ модел 2105, без регистрационни табели, като се уговорили, че когато подсъдимият събере цялата сума, тогава ще сключат договора писмено. Подс.К. видял, че встрани от закупената кола имало оставени на земята регистрационни табели и  решил да  ги постави на автомобила, който закупил, след което без знанието на св.Н***, ги взел и монтирал на лекия автомобил ВАЗ модел 21051.

На 29.10.2010г. полицески наряд от РУП-Малко Търново бил по служба в село Визица, община Малко Търново. Около 08,45 часа видели срещу тях да се приближава  лек автомобил ВАЗ модел 2105, управляван от подс.К.. Последният като видял полицейските служители, рязко сменил посоката на движение и опитал да се укрие в пресечна улица, където паркирал пред дома си автомобила.. Заинтригувани от поведението на подсъдимия, полицеските служители извършили проверка на документите на водача и автомобила и констатирали, че регистрационните табели са издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил „Фиат Панда”.

От Справка в централната база на КАТ /л.5 от ПД № 162/2010г./ се установява, че двете регистрационните табели / предна и задна/ с № РВ 97 20 РВ, са издадени за друго превозно средство - лек автомобил „Фиат Панда”, регистриран на лицето *** от гр.Пловдив.

Видно от приложеното свидетелство за съдимост подс.К. е неосъждан  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.

От изложената фактическа обстановка е видно, че от обективна и субективна страна подс.К. е осъществил състав на престъпление по чл.345 от НК, а именно : На 29.10.2010г. в село Визица, община Малко Търново, си служил с контролни знаци - регистрационни табели с № РВ 97 20 РВ, издадени за друго МПС - л.а.”Фиат Панда” - престъпление по чл.345 от НК.

В хода на съдебното следствие подс.К. признава фактическата обстановка, признава вината си и изразява съжалениео.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подс.К. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 345 НК, тъй като на 29.10.2010г. в село Визица, община Малко Търново, си служил с контролни знаци - регистрационни табели с № РВ 97 20 РВ, издадени за друго МПС

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в служене с контролни знаци е било реализирано от подс.К. посредством действията му по управление на личното му МПС ВАЗ 2105  с монтирани на предната и задната броня регистрационни табели, предназначени за регистрирано в базата данни на ПП КАТ МПС л.а.”Фиат Панда”  с ДК № РВ 97 20 РВ – обстоятелство, което е надлежно установено както чрез свидетелски показания, така и от изготвения протокол за оглед, ведно с надлежно изготвения и приложен към него албум със снимков материал. Самото деяние не е резултатно, а е формално такова. С поставянето на предназначения за друго МПС номер на собствения си автомобил и придвижвайки се с него по пътната мрежа подс.К. напрактика си е служил със съответния контролен знак, издаден за установения по делото л.а.”Фиат Панда”, като с това деянието се счита довършено, без законът да изисква настъпването на някакъв вредоносен резултат.

Деянието на подсъдимия е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по см. на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като той е съзнавал , че е закупил лекия автомобил ВАЗ 2105 без регистрационни табели, а процесните контролни знаци, а именно регистрационните табели с ДК№ РВ 97 20 РВ са издадени за друго МПС, той лично е взел и монтирал върху предната и задната броня на закупения автомобил и се движел по пътна мрежа, като по този начин на практика си служил със същите табели. Именно това е целял с действията си подс.К. и към това се е стремил и в крайна сметка е постигнал целта си.

Към момента на осъществяване на процесното деяние К. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.345 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до 1 година или глоба от сто до триста лева. И.К. не е осъждан, не  е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. Същият е бил пълнолетен към момента на осъществяване н инкриминираното деяние, като спрямо лицето целите на чл.36 от НК  успешно  могат  да  бъдат  постигнати  чрез налагане на административно наказание. Налице са всички предпоставки по чл.78А от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на И.К..

При определяне размера на наказанието, съдът съобрази, че деянието е с относително по-ниска степен на обществена опасност от останалите от същия раздел – Общоопасни престъпления. С ниска степен на обществена опасност е и самият обвиняем предвид липсата на други предходни простъпки, както и с оглед искреното му съжаление за стореното, признанието му и пълното съдействие оказано от него на разследващите органи. От друга страна, съдът взе предвид, имущественото състояние на обвиняемия и по-точно обстоятелството, че същият е безработен. Предвид посочените обстоятелства и на основание чл.78а ал.1 от НК, съдът намира съответно за извършеното деяние и неговия автор административно наказание “глоба” в размер на предвидения в закона минимум от 1000 /хиляда/ лева.

 

Мотивиран от горното и на основание  чл.378, ал.4 от НПК Малкотърновският районен съд

 

Р       Е      Ш       И :

    

ПРИЗНАВА И.Д.К. с ЕГН ********** - роден на *** ***, българин, български гражданин, ** образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ:*** за ВИНОВЕН в това, че на 29.10.2010г. около 08.45 часа в село Визица, община Малко Търново, си служил с контролни знаци – регистрационни табели РВ 97 20 РВ , издадени за друго МПС – л.а.”Фиат Панда” - престъпление по чл. 345 от НК, поради което го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА  на основание чл.78а, ал.1 НК административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно два броя регистрационни табели с ДК №  РВ 97 20 РВ, които да бъдат изпратени на ПП КАТ Пловдив по компетентност.

 

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред БОС в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: