М О Т И В И към присъда по НОХД № 14/2019 г.

 

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на МТРП против С.А.Д.- роден на *** ***.,български гражданин,неосъждан/реабилитиран/ ,неженен,
ЕГН: ********** с обвинение за извършено престъпление по
чл.183, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на МТРП поддържа обвинението срещу подсъдимия. Пледира за налагане на наказание в размер на пет месеца ЛОС,което наказание да бъде отложено за изпитателен срок от три години.

Подсъдимият  се явява в съдебно заседание.Признава се за виновен.Моли да не бъде наказван.

Съдът след като се съобрази с събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени следните обстоятелствата.

 

                 І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Подсъд. С.А.Д. е български гражданин
роден в гр. *. През периода 2002 година до 2005 год.
подсъд. Д. *** със свидетелката
Ю.И.М. на съпружески начала . От съвместния им живот се
родили малолетните * ЕГН ********** и
* ЕГН ********** .През 2005 година
 Д. *** и заживял в
гр. П*. С влязло в сила решение на Районен съд гр. Малко Търново
27/2007 год. подсъд. Д. се е задължил да плаща месечна
издръжка за децата си *в размер на по 30 лева. С решение
№ * год. на Районен съд Малко Търново влязло в сила
издръжката за всяко едно от децата била увеличена в размер на 120 лева.
или общо 240 лева.

Подсъд. Д. съзнателно не изпълнил задължението си ,
като спрял да плаща така присъдената издръжка от месец април на 2018 год. до месец септември на 2018 год. или за срок от шест месеца в размер на 1440 лева платими в гр. Малко Търново чрез майката и законен
представител свидетелката Ю.И.М. .

Изложената фактическа обстановка сочи за осъществен от обективна
и субективна страна състав на престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК През
2008 год. по НОХД 19 с присъда 30/01.07.2008 год.на Районен съд Малко Търново С.Д. е осъден за престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК
С присъда * год. на Районен съд гр. Малко Търново С.Д. е осъден за престъпление по чл. 183 ал. 4 от НК С присъда
* год. на Районен съд Малко Търново С.Д. е
осъден за престъпление по чл. 183 ал. 4 от НК. От датата на осъжданията е
изтекъл срок по- голям от три години и същият е реабилитиран съгласно
разпоредбата на чл. 88 а ал. 4 от НК.По време на полицейското
производство обвиняемият дава обяснения.Съжалява за случилото се

 

Фактическа обстановка се приема въз основа на обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелката Ю.И.М. , удостоверение за раждане, решение.

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

От приетата по-горе фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: Подсъдимият С.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК -  след като е осъден с влязло в сила решение * год. на
МТРС да издържа своите непълнолетни деца *
ЕГН ********** и * ЕГН ********** в
размер на всяко от децата по 120 лева месечно платими в гр. Малко
Търново , съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от
две месечни вноски , а именно шест месеца от месеците април до септември на 2018 год.в размер на 1440 лева.

Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК

 

                ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

      При обсъждане на въпроса за наказанието съдът съобрази, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.Съдът съобрази ,че подсъдимият е многократно осъждан,и това не е способствало за превъзпитанието му. От друга страна съдът съобрази признаване на вината,младата му възраст,разкаянието което демонстрира.Поради което съдът наложи наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства-а именно пет месеца ЛОС ,което наказание съдът отложи за изпитателен срок от три години.

Съдът намира,че така ще бъдат изпълнени целите на генералната и специална превенция визирани в разпоредбата на чл.36 от НК.  

 

    Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

                       

                                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ: