- .

01.01.2012. 31.01.2012.

No , No , , - , -                                         
1 No 11/2011 , ... - : .   19.04.2011., 13.01.2012.
 
2 No 65/2011 .78 ... : .   23.12.2011., 12.01.2012.
...
23.12.2011.
 
3 No 68/2011 .X. - .325 ...,
...
: .   05.01.2012., 21.01.2012.
...
...
06.01.2012.
 
4 No 70/2011 .VIII. - .279 .. : .   28.12.2011., 13.01.2012.
..
28.12.2011.
 
5 No 71/2011 .VI. - .. : .   28.12.2011., 13.01.2012.
..
28.12.2011.