Р Е Ш Е Н И Е

 

              /01.02.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и седми януари                                       2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 287 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Т.Н.К.  ЕГН ********** *** З**  живущ *** , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                Обвиняемият К.    , редовно призован, не се явява лично.

    

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият К. е бил правоспособен водач на  МПС и  е  притежавал свидетелство за правоуправление на Моторно превозно средство № ** , което е било валидно до ** год. , като обвиняемият К. се е водил на отчет при ОД на МВР гр. ** год. свидетелството за правоуправление на обвиняемия К. е било отнето  до възстановяване на контролните точки по талон.

На ** год.  на обвиняемият К. било издадено наказателно постановление № 15 – 0299- 000199 /от ** год. от Началника на РУП на МВР Малко Търново връчено на ** год.  за това , че обвиняемият К. е управлявал МПС , след като СУМПС  е отнето по реда на чл. 171  ал. 1 т. 2 от ЗДП  , като отново му е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца .  Наказателното постановление е влязло в сила на 21.10.2015 год. С наказателно постановление № ** год. на Началника на РУП на МВР Малко Търново  влязло в сила на 25.11.2015 год. на обвиняемия К.  е било наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 14 месеца за това , че управлява МПС след като СУМПС е отнето по реда на чл. 171 т. 1 от Закона за движение по пътищата. На 14.12.2015 год. обвиняемият Т.К. бил в гр. **  в посока кръстовище с ул. „**  Там бил спрян за проверка от св. ** – мл. Автоконтрольор при РУП на МВР Малко Търново .Същият установил , че обвиняемият управлява МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред , след като е бил лишен от право да управлява МПС  и му съставил акт № ** год. по описа на РУП на МВР Малко Търново.

          

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

    

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият К. на ** на ул. „**  в посока кръстовище с ул. „**  в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС с НП -**/** год. след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП ** год.– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият К. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ Т.Н.К.  ЕГН ********** *** З**  живущ ***     . за ВИНОВЕН в това,   че на ** на ул. „**  в посока кръстовище с ул. „**  в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС с НП -**/** год. след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП ** год.– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: