- .

1.9.2013. 30.9.2013.

No , No , , - , -                                         
1 No 97/2013 ...,
...
:
.
4.9.2013.
4.9.2013.
2 No 105/2013 ... :
.
10.9.2013.
10.9.2013.
3 No 106/2013 .VIII. - .279 .. :
.
4.9.2013.
..
13.9.2013.
20.9.2013.
4 No 107/2013 .IV. - - ,. ... :
.
4.9.2013.
...
4.9.2013.