Р Е Ш Е Н И Е

 

              /22.01.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  двадесети януари                                                            2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №282 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият В.И.П. ЕГН ********** роден в гр. ** живущ *** , не работи ,не осъждан , български гражданин , не женен, за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                Обвиняемият П.   , редовно призован, не се явява лично.

    

           Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Обвиняемият В.П. е бил неправоспособен шофьор на МПС и не е притежавал свидетелство за правоуправление на Моторно превозно средство към ** год. обвиняемият П. управлявал около 14.-30 часа лек автомобил ** с per **. Там същият бил спрян за проверка от служители при МВР и на обвиняемия П. бил съставен акт за установяване на административно нарушение за това , че управлява МПС без да е правоспособен водач , като на основание акта е издадено наказателно постановление № ** год. от началника на РУП към ОД на МВР гр. ** Наказателното постановление е било връчено на обвиняемия П. на ** год. и влязло в сила на ** год.

        На ** год.около 14.40 часа обвиняемият В.П. управлявал МПС ** в района на КПП „** „ по главен път 1-** Там бил спрян за проверка от свидетеля ** - служител при ГУП на МВР Малко Търново Свидетелят установил . че обвиняемият П. не притежава свидетелство за правоуправление и уведомил дежурната част на РУП на МВР Малко Търново .На обвиняемия П. бил съставен АУАН № ** год. за извършеното деяние.

 

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

        

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият П.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че  на 28.08.2015 год. в местността ** на главен път ** общ. . Малко Търново около 14.40 часа управлявал МПС ** без съответно свидетелство за правоуправление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП ** год. влязло в сила на ** год. за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление.

 

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият П.     от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия В.И.П. ЕГН ********** роден в гр. ** живущ *** , не работи ,не осъждан , български гражданин , не женен за ВИНОВЕН в това,   че  на ** год. в местността „**“ на главен път ** около 14.40 часа управлявал МПС ** без съответно свидетелство за правоуправление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП ** год. влязло в сила на ** год. за управление на МПС без съответно свидетелство.– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: