Р Е Ш Е Н И Е

 

              /17.12.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  шестнадесети декември                                        2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 279 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Г.К.Б., ЕГН ********** *** за извършено престъпление по чл. 345 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                               Обвиняемият Б. , редовно призован се явява лично.Признава вината си и сажалява.Моли съда за минимално наказание..

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Г.Б. *** и е собственик на лек автомобил „Ж** „ , който автомобил е спрян от движение и е без контролни знаци.  Макар и спрян от движение обвиняемият Б. използвал автомобила за да ходи в гората край селото , където отглеждал животни.

На 24.10.2015 год. свидетелят Т. Д** – мл. Автоконтрольор при РУП на МВР Малко Търново спрял за проверка автомобил „Ж** „ управляван от обвиняемия Б. *** в посока центъра на селото. Предният номер на автомобила липсвал , а задният контролен знак бил с № ** .При извършената проверка от страна на свидетеля в масивите на КАТ установил , че контролният знак ** е издаден за друго МПС , а именно за лек автомобил „**

 

        Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345 от НК, а именно,че на  24.10.2015 год. около 18.15 часа в с. ** „ до пощата в посока център си служил с контролни знаци издадени за друго МПС управлявайки МПС „Ж**“ с контролни знаци издадени за друго МПС ** ** .

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  .

 

             За престъплението по чл.  345 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лв.Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Б. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия Г.К.Б., ЕГН ********** *** за ВИНОВЕН в това,че на  24.10.2015 год. около 18.15 часа в с. ** „ до пощата в посока център си служил с контролни знаци издадени за друго МПС управлявайки МПС „Ж**“ с контролни знаци издадени за друго МПС ** -престъпление по чл.345 от НК. като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: