Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 04.02.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и шести януари                                                      2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №268 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  М.М.С., с ЕГН: **********, притежаващ паспорт № **, издаден на **. от МВР - **, обл. ** и съдебен адрес гр. **,  , против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 15 000 /петнадесет хиляди/ евро,равняващи се към ** лева /двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/.

Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № ** г., съставен от Р.С.К. - старши инспектор при МГ “Малко Търново”, за това ,че на ** ч. на МП „Малко Търново” на трасе изход пристига пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил, марка “**” с българска per. № **, управляван от българския гражданин  М.М.С..

Преди започване на проверка на автомобила и личния багаж на пътниците актосъставителят запитва шофьора и пътуващите с него турски граждани **/ и **/ на разбираем за тях език дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - валута, валутни ценности и стоки с търговски характер. След като и тримата пътници отговорят отрицателно, старши инспектор К. съвместно с инспектор ** пристъпват към проверка на превозното средство и личния багаж на пътниците. При проверката на лекия автомобил не са констатирани митнически и валутни нарушения.

При личния преглед на М.М.С. митническите служители откриват в джоба на панталона му недекларирана по надлежния ред /нито писмено, нито устно/ валута, както следва:

15 000 /петнадесет хиляди/ евро,равняващи се към ** лева /двадесет и девет хиляди триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/.

За извършената проверка са съставени Протокол за извършена митническа проверка № ** г. и Протокол за личен преглед № **.

Недекларираната валута е задържана с разписка за задържани № ** г. и предадена в касата на Митница Бургас.

Снето е писмено обяснение от М.М.С., в което същият е посочил, че петнайсетте хиляди евро са на фирма „**, където работи и, че не е знаел, че трябва да ги декларира.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът е подписан без възражения  лично от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление №**.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Защитата представи в съдебно заседание акт №**. като навежда доводи,че срещу нарушителя С. са съставени два акта за едно и също нарушение.Предмет на оспорване в настоящия процес е акт № 232 и издаденото въз основа на него НП 345 ,поради което съдът намира,че по това производство има съставен един единствен акт и това е  акт №232 и издаденото въз основа на него НП 345,поради което съдът не кредитира представения акт №233,което доказателство е ирелевантно към настоящия спор. Не се споделя от настоящия състав твърдението на защитата на жалбоподателя,че дежурният митнически служител не му е дал възможност да декларира пренасяната от него валута. Изричната норма на чл.7 от Наредба №10 на МФ  предвижда, че: „..изнасяните или внасяни парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия... се считат за декларирани пред митническите органи чрез едно от следните действия:...т.2- устно заявяване",което жалбоподателят не е сторил.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К.. Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

М.М.С. не е изпълнил задължението си да декларира пренасяните от него 15000 петнадесет хиляди/ евро, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 във връзка с чл.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл.11а, ал. 1 от ВЗ.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на М.М.С., с ЕГН: **********, притежаващ паспорт № **, издаден на **. от МВР - **, обл. ** и съдебен адрес гр. **,  за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 15 000 /петнадесет хиляди/ евро,равняващи се към ** лева /двадесет и девет хиляди триста 1ридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: