ПРОТОКОЛ

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО  19.12.2014 год.

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на деветнадесети  декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков сложи за разглеждане НОХ дело № 267 по описа за 2014 год. докладвано от съдията Станчева

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурора Луков.

Обвиняемият Т.А., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебна охрана Бургас.

Явяват се адв.Е.Т., назначен за служебен защитник на същия в хода на Досъдебното производство.

Явявя се Г. ** М. преводач от турски  на  български и от български на турски език.

СЪДЪТ,  като отчете факта, че обвиняемият Т.А. е чужд гражданин и не владее български език, намери, че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши  по настоящето дело устен превод от турски на български език и от българки на турски език предвид, което

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  Г. ** М. за преводач по настоящето дело, която да извърши  устен превод от турски на български език и от българки на турски език, като й определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

Г. ** М. с ЕГН:**********,***,  заклет преводач от турски на български и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

Обвиняемият Т.А. /чрез преводача/: Съгласен съм да ме представлява адв.Т. от БАК.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемия /чрез преводача/

Т.А., роден на 20 *** 19** г. в гр. М***, Р Турция, без документи за самоличност, женен, основно образование, живущ *** , работи в текстилна работилница, осъждан.

Обвиняемият /чрез преводача/ Разяснени са ми правата които имам в наказателния процес.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурора: Няма да правя отводи на съда, и секретаря. Представили сме ви споразумение и моля съда да го одобри. Същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Т.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Моля да бъде одобрено така представеното споразумение. Същото не противоречи на Закона и морала.

Обвиняемият /чрез преводача/ Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Нямам искания по реда на съдебното следствие.  Моля да бъде одобрено така представеното споразумение.

СЪДЪТ запитва обвиняемият дали разбира обвинението, признава ли се за виновен, доброволно ли е подписал споразумението, съгласен ли е с наказанието, отказва ли се от разглеждане на наказателното производство по общия ред.

Обвиняемият /чрез преводача/ Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по бързо производство № 177 / 2014 год. по описа на РПУ Малко Търново, бързо производство № 202 / 2014 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

за прекратяване на наказателно производство

          А. СТРАНИ ПО СПАРАЗУМЕНИЕТО:

          Днес, 19 декември 2014 год., в Районна  прокуратура гр. Малко Търново се срещнаха и разговаряха страните по бързо досъдебно  производство № 177 / 2014 год. по описа на РПУ Малко Търново, БП № 202 / 2014 г. по описа на МТРП, намиращо се на етап „Действия на прокурора след приключване на предварителното разследване”.

          1.ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Борис Луков – прокурор при РП - гр. Малко Търново.

2. ЗАЩИТНИК:   адвокат Е.Т. при БАК.

ПРЕВОДАЧ:  Г.М.

          3.ОБВИНЯЕМ: Т.А., мъж, роден на 20 *** 19** г. в гр. М***, Р Турция, без документи за самоличност.

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

1.Обвиняемият Т.А. се признава за виновен в това, че на 15 декември 2014 г. около 7,00 часа в местността «Радославовци» в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група лица чужди граждани -М.А.Р. Х.К.С., А.М.Р., А.М.Р., Ав.М.Р., З.М.Р., А.А.М., Д.З.К., Д.А.М., Р.А.М., Р.А.М., Л.М.О., Р.С.Р., М.Ю.М., Д.И.Д., К.А.М.,  и Ш.М.А. от АР Сирия; както и А.К.К., К.Ф.М., Н.Ж.Б. и Р.Б.М. от Ирак - без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.3 вр. с ал.1 НК НК.

2.Деянието е извършено от обвиняемия А. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

3.За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280, ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК  на  обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1 т.1  от НК, лишаване от свобода за срок от шест месеца, като изтърпяването на наказанието е при първоначален “общ” режим, съгласно чл.61 т.3 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от открит тип  на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 НК кумулативно предвидените по-леки наказания „глоба” и „конфискация на част или цялото имущество” не се налагат.

          4.На основание чл.189, ал.2 НПК разноските за преводач на досъдебното производство в размер на 150 лв. са за РПУ - М. Търново. Щети от престъплението – няма.

          5.Удовлетворени от споразумението, страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

 

Прокурор:                                                   Защитник:                                                     

         /Борис  Луков/                                  /Е.Т./                                                                                             

 

                                                                          Обвиняем :

                                                                          /Т.А./

 

                                                                   Преводач:

                                                                   /Г.М./

                                                                                                                  

Обвиняемият Т.А. - Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Не желая да ми бъде преведено споразумението на турски език.

                                                                                                                  Обвиняем :

                                                                          /Т.А./

 

Преводач:

                                                                   /Г.М./                                                         

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на основание чл.382 ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо  производство № 177 / 2014 год. по описа на РПУ Малко Търново,  бързо производство № 202 / 2014 г. по описа на МТРП постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Т.А. и неговия защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което обвиняемият Т.А. роден на 20 *** 19** г. в гр. М***, Р Турция, без документи за самоличност, женен, основно образование, живущ ***, работи в текстилна работилница, осъждан,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15 декември 2014 г. около 7,00 часа в местността «Радославовци» в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група лица чужди граждани -М.А.Р. Х.К.С., А.М.Р., А.М.Р., Ав.М.Р., З.М.Р., А.А.М., Д.З.К., Д.А.М., Р.А.М., Р.А.М., Л.М.О., Р.С.Р., М.Ю.М., Д.И.Д., К.А.М.,  и Ш.М.А. от АР Сирия; както и А.К.К., К.Ф.М., Н.Ж.Б. и Р.Б.М. от Ирак - без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.3 вр. ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

Налага на Т.А. за извършеното престъпление на основание чл. 280 ал.2 т.3 вр. ал.1, във вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА

ПОСТАНОВЯВА изтърпяването на наказанието да бъде при първоначален “общ” режим, съгласно чл.61 т.3 от ЗИНЗС- в затворническо общежитие от открит тип  на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 НК на обвиняемия НЕ СЕ НАЛАГАТ кумулативно предвидените наказания в чл.280 ал.2 от НК глоба и конфискация на част или цялото имуществото.

Щети от престъплението – няма.

На основание чл.189 ал.2 НПК разноските за преводач на досъдебното производство в размер на 150 лв. остават за сметка на органа на досъдебно производство.

На основание чл.189, ал.2 НПК разноските за преводач в съдебното производство в размер на 60 лв. остават за сметка на съда.

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 267/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

Обвиняемия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ като съобрази че обв. Т.А. е бил задържан по ЗМВР, считано от 16.12.2014г. и с постановление на прокурора за 72 часа по реда на чл.64, ал.2 от НПК, считано от 17.12.2014г.

ОПРЕДЕЛИ:

На осн.чл.59 ал. 1 т. 1 от НК, съдът,

ПРИСПАДА времето през което обвиняемият Т.А. е бил задържан с постановление на прокурора и по Закона за МВР по бързо производство №177/2014г. на РУП- Малко Търново, бързо производство №202/2014г. на РП- Малко Търново, считано от 16.12.2014г.

Приключи с.з. в 15.50ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Секретар: