Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 23.01.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесети  януари                                                         2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №266 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Х** Х.Б., ЕГН - **********, притежаваща паспорт № ** г. от МВР гр. Бургас, с адрес с. ** против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 810лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено или бъде намален размера на глобата.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован не изпраща представител. В съпроводителното писмо се изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен №** съставен от С.Н.  - митнически инспектор при Митница Бургас, за това ,че при  извършена проверка на  ** на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига лек автомобил марка „**” с per. № **, управляван от ** в който пътува и лицето Х** Х.Б..

След приключване на паспортния контрол, актосъставителят запитва водача и пътниците имат ли стока, валута и валутни ценности за деклариране пред митническите органи, на което получава отрицателен отговор.

 

Н. и митническите служители ** и ** пристъпват към извършване на проверка на превозното средство и багажа на пъниците. В хода на същата на различни места в багажа откриват недекларирани тютюневи изделия цигари - в хладилна чанта под храната 2 бр. стека, в чанта между дрехите 1 бр. стек и 6 бр. стека оформени като твърдо дъно на пътническа чанта, за които ** заявява, че са негови. Общото количество на недекларираните тютюневи изделия е както следва:

- цигари марка „ММ” слим кутия, без акцизен бандерол 9 /девет/ стека - общо 1800 /хиляда и осемстотин/ къса

с обща продажна цена 405,00 /четиристотин и пет/ лева, определена съгласно чл.29. ат.З, т.1 от ЗДДС, съгласно становище на комисия по Заповед № ЗН- 403 02.07.2013 г„ допълнена със Заповед № ЗН-490/02.08.2013 г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ 2219/ ** г.

Снето е писмено обяснение от Х** Х.Б. в което същият заявява, че е закупил цигарите в Р. Турция за лични нужди.

       Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № 00274 от ** г.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление №**.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Н.. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № ** г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № ** на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в . съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № **г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № ** на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

Х** Х.Б. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на ** г. е превозил през държавната граница, през МП “Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи акцизни стоки, а именно тютюневи изделия - цигари марка „ММ” слим кутия, без акцизен бандерол 9 /девет/ стека - общо 1800 /хиляда и осемстотин/ къса, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **. на  Началник на Митница Бургас, с което на Х** Х.Б., ЕГН - **********, притежаваща паспорт № ** г. от МВР гр. Бургас, с адрес с. ** за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 810 /осемстотин и десет/лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението цигари марка - цигари марка „ММ” слим кутия, без акцизен бандерол 9 /девет/ стека - общо 1800 /хиляда и осемстотин/ къса с обща продажна цена 405,00 /четиристотин и пет/ лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: