Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 04.02.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и шести януари                                                      2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №265 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  ** /Я.Д./, роден на *** и притежаващ документ за самоличност No **, изд. на ** от , с адрес държава ** и съдебен адрес гр. **,  , против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:19 900 /деветнадесет хиляди и деветстотин/ евро равняващи се към 06.06.2014 г. на 38921,02 лева /тридесет и осем хиляди девестотин и двадесет и един лева и две стотинки/.

Жалбоподателят редовно призован   се явява лично. Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен ** г., съставен от Р.С.К. - старши инспектор при МГ “Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на  06.06.2014 г., около 23.30 ч. на МП Малко Търново на трасе изход пристига пътуващ от Република България за Република Турция лек автомобил, марка “**” с българска рег.№ **, управляван от лицето **.

Преди започване на проверка на автомобила и личния багаж на пътниците актосъставителят запитва шофьора и пътуващите с него турски граждани ** /Я.Д./ и **/ на разбираем за тях език дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - валута, валутни ценности и стоки с търговски характер. След като и тримата пътници отговорят отрицателно, старши инспектор К. съвместно с инспектор ** пристъпват към проверка на превозното средство и личния багаж на пътниците.

При проверка на ръчния багаж на ** /Я.Д./ в личната му чанта откриват недекларирана по надлежния ред /нито писмено, нито устно/ валута, както следва:

19 900 /деветнадесет хиляди и деветстотин/ евро равняващи се към 06.06.2014 г. на 38921,02 лева /тридесет и осем хиляди деветстотин и двадесет и един лева и две стотинки/.

За извършената проверка е съставен Протокол за осъществена митническа проверка № ** г.

Недекларираната валута е задържана с разписка за задържани № ** г. и предадена в касата на Митница Бургас.

** /Я.Д./ в обясненията дадени след извършената митническа проверка заявява, че намерената валута намираща се в личната му чанта, са на фирма -**.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът не е подписан от нарушителя и е издаден при условията на чл.43,ал.2 от ЗАНН.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление №**.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Защитата представи в съдебно заседание акт №233 съставен на името на **.Акт със същия номер е приложен по настоящото дело но на името на Я.Д. и въз основа на този акт е издаденото и атакуваното НП №346,който са предмет на разглеждане в настоящия процес.Актосъставителя в съдебно заседание даде обяснение,че всъщност акта под №233 съставен на името на ** е грешен относно името на нарушителя,като веднага грешката е установена и е съставен нов акт, но вече на истинския нарушител Я.Д..При проверка на акта издаден на ** ,съдът установи ,че единствено само в заглавната страница на акта е объркано името,като в обстоятелствената част на акта се говори за нарушителя Я.Д..Поради което съдът намира,че не са налице  два акта съставени  за едно и също нарушение на името на **.Предмет на оспорване в настоящия процес е акт № 233 издаден на името на Я.Д. и издаденото въз основа на него НП 346 ,а не акт № 233 издаден на името на **,поради което съдът намира,че по това производство има съставен един единствен акт и това е  акт №232 и издаденото въз основа на него НП 346 на името на Я.Д.,поради което съдът не кредитира представения акт №233 издаден на името на **,което доказателство е ирелевантно към настоящия спор. Не се споделя от настоящия състав твърдението на защитата на жалбоподателя,че дежурният митнически служител не му е дал възможност да декларира пренасяната от него валута. Изричната норма на чл.7 от Наредба №10 на МФ  предвижда, че: „..изнасяните или внасяни парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия... се считат за декларирани пред митническите органи чрез едно от следните действия:...т.2- устно заявяване",което жалбоподателят не е сторил.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К.. Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

** /Я.Д./  не е изпълнил задължението си да декларира пренасяните от него 19 900 /деветнадесет хиляди и деветстотин/ евро, съгласно разпоредбите на чл.9, ал.1 във връзка с чл.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл.11а, ал.1 от ВЗ

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на ** /Я.Д./, роден на *** и притежаващ документ за самоличност No **, изд. на ** от , с адрес държава ** и съдебен адрес гр. **,  , с което на жалбоподателя за нарушение на чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:19 900 /деветнадесет хиляди и деветстотин/ евро равняващи се към 06.06.2014 г. на 38921,02 лева /тридесет и осем хиляди деветстотин и двадесет и един лева и две стотинки/.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: