Р Е Ш Е Н И Е

 

              /19.01.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  десети януари                                                       2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 262 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  А.Ш.О. с ЕГН ********** ***, безработен ,не осъждан , български гражданин , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован,  се явява в съдебно заседание. Пледира за налагане на наказание към минимума.                                                                                              Обвиняемият О.     , редовно призован,   се явява .Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

     Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      На 25 февруари 2016 г. обвиняемият О. управлявал л.а. Форд Мондео с рег. № У 44 63 АВ в к/с „Меден рудник" в гр. Бургас. Бил спрян за рутинна проверка от служителя на ОД МВР, сектор „Пътна полиция" Емил Иванов Дечев и се оказало, че обвиняемият няма СУ МПС. Причината за това е, че СУМПС му било отнето още през 2013 г. за шофиране на МПС след употреба на алкохол. Така се оказало, че на 25 февруари т.г. той е управлявал Форда без СУМПС. За това му е бил съставен АУАН, а впоследствие и НП № 16-0769-000660 от 28 април с.г. Това наказателно постановление е влязло в сила на 30 май 2016 г.

       На 4 ноември 2016 г. в центъра на с. Визица, община М. Търново, наряд на гранична полиция е спрял за проверка О. и е установил същото - че той няма СУМПС. Това е нарушение на чл.171 ЗДвП, но понеже е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП и това нарушение представлява престъпление по чл.343в ал.1 от НК.

 

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият О.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в,  ал.1 от НК, а именно,че   на 4 ноември 2016 г. около 16,00 часа в центъра на с. Визица, община М. Търново, е управлявал л.а. Форд Мондео с рег. № У 44 63 АВ в срока за изтърпяването на административно наказание лишаване от право да управлява МПС - престъпление по чл.343в, ал.1 НК.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В,ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода  до три години  и глоба от двеста до хиляда лева.. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият О.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.

На основание чл.343Г от НК обвиняемият          О. следва да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от четири месеца от влизане на решението в сила.                       

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА  обвиняемият  А.Ш.О. с ЕГН ********** ***, безработен ,не осъждан , български гражданин за ВИНОВЕН в това,че   на 4 ноември 2016 г. около 16,00 часа в центъра на с. Визица, община М. Търново, е управлявал л.а. Форд Мондео с рег. № У 44 63 АВ в срока за изтърпяването на административно наказание лишаване от право да управлява МПС - престъпление по чл.343в, ал.1 НК.като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

На основание чл.343Г от НК ЛИШАВА обвиняемият          О.  от право да управлява МПС за срок от четири месеца от влизане на решението в сила.                       

 

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: