Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 17.02.2017 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На петнадесети февруари                                                         2017година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №259 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Ю.А.М., ЕГН **********, притежаващ документ за самоличност № **, с адрес: гр.**, против наказателно постановление 1442/2016 г. от 17.11.2016г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.1 вр.чл.233,ал.3 от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 3 т.1вр.ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на  2491,60 лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/, представляваща 200% от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят нередовно призован  не се явява лично.Съдът разгледа делото при условията на чл.61,ал.2 от ЗАНН.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт №1151 от 10.06.2016г., съставен от З.Г.И. ***, на длъжност държавен митнически инспектор при МП „Малко Търново”,  за това , че при  извършена проверка на   10.06.2016г. около 01.20 часа на трасе „вход” на МП „Малко Търново“ от Република Турция за Република България, пристигнал автобус марка **, на „**, управляван от лицето **, български гражданин, с паспорт № **, ЕГН **********. След приключване на паспортния контрол шофьорът и пътуващите в превозното средство пътници били попитани дали пренасят стоки с търговски характер, акцизни стоки, валута или валутни ценности подлежащи на деклариране. След получен отрицателен отговор, актосъставителят съвместно с митническите служители **, пристъпили към извършване на щателна митническа проверка на автобуса. В хода на проверката на пътническия салон, в личния багаж на пътника Ю.А.М., в три торби под хранителните продукти, е открита недекларирана по установения ред, следната стока: обработен нарязан тютюн в насипно състояние - 4,5/четири килограма и 500 гр./.

В снетото писмено обяснение Ю.А.М. заявил, че тютюнът е негов, закупил го е от **, и не го е декларирал защото не е знаел,че подлежи на деклариране.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № 2092/ 10.06.2016г.

Стоката - предмет на нарушение е иззета с разписка за задържане № 0033128 от 10.06.2016г.

Продажната цена на недекларирания тютюн е в размер на 1245,80 лв./хиляда двеста четиридесет и пет лева и осемдесет стотинки/, определена на основание чл.4,т.6 от ЗАДС и чл.2,ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, от Комисия по Заповед № ЗМ-1000-440/05.05.2016г. на Началника на Митница Бургас.

 

   Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя изразяващи се в следното:

Акта за установяване на административно нарушение е съставен за това, че М.  е превозил през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи горепосочените стоки. В последствие е издадено и процесното наказателно постановление, с което е ангажирана неговата административнонаказателната отговорност на основание чл.233, ал.1 от ЗМ, като деянието е с аналогично описание - „превозил на 10.06.2016г. през държавната граница - МП „Малко Търново“ описаните стоки .

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесните стоки не са били „превозвани” от жалбоподателя М., тъй като същият не е управлявал превозното средство в което са открити същите, още повече, че в обстоятелствената част на наказателното постановление е акцентирано върху това и като водач на автобуса е посочен **, български гражданин, с паспорт № **, ЕГН **********. Жалбоподателят М. е бил сред пътниците запитани от митническите органи за наличието на стоки за деклариране и в този случай отговорността му следва да се ангажира за това, че „пренася“ стоки през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи.В случая е налице допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като извършеното от лицето деяние е неправилно квалифицирано от наказващия орган. Следва да се има в предвид, че в наказателното постановление е необходимо да е налице единствено между описанието на извършеното деяние и неговата правна квалификация, като точното да бъде посочена коя от алтернативно посочените форми на изпълнителното деяние е била осъществена. В случая това единство не е налице, доколкото описаните факти навеждат на осъществяването на изпълнителното деяние на нарушението по чл.233, ал.1 от ЗМ, чрез „пренасяне“, за каквото деяние обаче не е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Ето защо, след като лицето не е извършило деянието за което е санкционирано, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление №1442/2016 г. от 17.11.2016г.  на  Началник на Митница Бургас, с което на Ю.А.М., ЕГН **********, притежаващ документ за самоличност № **, с адрес: гр.**, за нарушение на чл.233,ал.1 вр.чл.233,ал.3 от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 3 т.1вр.ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на  2491,60 лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/, представляваща 200% от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението : обработен нарязан тютюн в насипно състояние - 4,5/четири килограма и 500 гр./, с продажна цена в размер на 1245,80 лв./хиляда двеста четиридесет и пет лева и осемдесет стотинки/.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: