Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 26.01.2017 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети януари                                                      2017година                                             В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №258 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.Ю.Б., българска гражданка, родена на ***г***, ЕГН: **********,  адрес ***, против наказателно постановление № **. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв./хиляда лева/ и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 14950 /четиринадесет хиляди деветстотин и петдесет/ евро. и 4800/четири хиляди и осемстотин/ турски лири а именно: 24 х 500 евро, 15 х 100 евро, 27 х 50 евро, 5 х 20 евро, 12 х 200 турски лири, 24 х 100 турски лири, при курс за митнически цели към 21.10.2016г.: 1 EUR = 1,95583 лева и 1 TRY = 0.58967 лева. с обща стойност 32070,08 лева /тридесет и две хиляди и седемдесет лева и осем стотинки/.

Жалбоподателят редовно призован    се явява лично. Моли съда да бъде отменено НП.

          Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

     Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № **., съставен от Д.Т.Д. ***, на длъжност митнически инспектор при МП „Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на  21.10.2016г. около 12.15 ч. на МП ,.Малко Търново“, на трасе „изход“, пристигнал пътуващ от Р.България за Р.Турция лек автомобил марка „**”, с български per. № **, управляван от лицето Б. Б** Б.. Преди започване на проверка на превозното средство и багажа, актосъставителят Д. попитал шофьора а впоследствие и пътниците в автомобила дали носят валута и валутни ценности за деклариране. Същите отговорили, че те нямат нищо за деклариране. Впоследствие,  митническия служител ** също запитал пътниците имат ли нещо за деклариране.След като получили отрицателен отговор пристъпили към проверка на превозното средство и багажа на пътуващите. В дамската чанта на жалбоподателката С.Ю.Б. са открити разпръстнати на няколко места недекларирани парични средства, които при изброяване се оказали 14950 /четиринадесет хиляди деветстотин и петдесет/ евро. и 4800/четири хиляди и осемстотин/ турски лири, а именно: 24 х 500 евро= 12000 /дванадесет хиляди/ евро 15 х 100 евро= 1500 /хиляда и петстотин/ евро 27 х 50 евро= 1350 / хиляда триста и петдесет/ евро 5x20 евро= 100 /сто/евро,12 х 200 турски лири= 2400 /две хиляди и четиристотин/ турски лири 24 х 100 турски лири= 2400 /две хиляди и четиристотин/ турски лири За проверката са съставени Протокол за извършена митническа проверка № М 4530/21.10.2016г. и Протокол за личен преглед № 52/21.10.2016г.

Недекларираната стока е иззета с Разписка за задържане № 0090191/ 21.10.2016г. Снето е писмено обяснение от С.Ю.Б. , в което заявява, че недекларираните парични средства не са само нейни, а също на сина и и дядото, но са ги събрали на едно място.

 

С.Ю.Б.   не е декларирала намерената валута, съгласно разпоредбите на чл.11а, ал.1 от Валутния закон и Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митническите регистри по чл.10 а от ВЗ .Съгласно действащото законодателство - чл.2, т. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

 

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

           В съдебно заседание бе разпитан актосъставителят-Д.,който потвърждава приетата от съда по-горе фактическа обстановка.Неговите показания са последователни и изградени на базата на установените от него фактически основания.

          В съдебно заседание бе разпитан св.Б.,който е съпруг на жалбоподателката.Същият се опитва да докаже,че парите не са само на съпругата му , а са общо на нея и на нейните родители.Съдът не приема показанията на св.Б..От една страна същият е  съпруг на жалбоподателката и е нормално да се опита да я оневини. От друга страна без значение е факта чии са парите и дали са на няколко човека. От значение е единствено факта кой пренася парите през границата и дали те са декларирани.

          Предвид горното съдът намира,че жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ за това,че  на 21.10.2016г., на МП „Малко Търново”, С.Ю.Б. не е декларирала с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, пренасяната от нея валута - 14950 /четиринадесет хиляди деветстотин и петдесет/ евро. и 4800/четири хиляди и осемстотин/ турски лири, при курс за митнически цели към 21.10.2016г.: 1 EUR = 1,95583 лева и 1 TRY = 0.58967 лева, с което е нарушила разпоредбите на чл.11а, ал.1 от ВЗ във връзка с чл.2, ал.1 и чл.9 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от тях, и водене на митническите регистри по чл.10а от ВЗ.

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

         Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №** . на  Началник на Митница Бургас, с което на С.Ю.Б., българска гражданка, родена на ***г***, ЕГН: **********,  адрес *** за нарушение на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв./хиляда лева/ и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: 14950 /четиринадесет хиляди деветстотин и петдесет/ евро. и 4800/четири хиляди и осемстотин/ турски лири а именно: 24 х 500 евро, 15 х 100 евро, 27 х 50 евро, 5 х 20 евро, 12 х 200 турски лири, 24 х 100 турски лири, при курс за митнически цели към 21.10.2016г.: 1 EUR = 1,95583 лева и 1 TRY = 0.58967 лева. с обща стойност 32070,08 лева /тридесет и две хиляди и седемдесет лева и осем стотинки/.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: