Р Е Ш Е Н И Е

 

              /23.12.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  двадесет и първи  декември                                          2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                              2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 255 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Е.Д.К. ЕГН ********** роден в гр. Ш** живущ *** , работи ,не осъждан ,висше образование , български гражданин , не женен , за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                       Обвиняемият К.    , редовно призован не се явява .

     Защитата на обвиняемия К.  пледира за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

     Обвиняемият Е.Д.К. ***. На 25.11.2016 год. обвиняемият К. пътувал за Р. Турция с лек автомобил марка ** Около 09.00 часа спрял за проверка на трасе изход на ГКПП Малко Търново ..При извършената митническа проверка се установило , че в обвиняемия К. се намират две цигари със съдържание наподобяващо на марихуана .На място бил извикан свидетеля Р** Ж** - полицай при РУП на МВР Малко Търново , който тествал с полеви тест „ Drug Cehck „ - 3000 обвиняемия К. , който отчел , че обвиняемият е управлявал МПС след употреба на на наркотично вещество , а именно активен компонент тетрахидроканабинол и цоцаин.

 

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият К.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 Б, ал.3 от НК, а именно,че на   25.11.2016 год. около 09.00 часа на ГКПП Малко Търново на трасе изход управлявал МПС л.а. марка ** след употреба на наркотично вещество - коноп съдържащо активен компонент тетрахидроканабинол и цоцаин , установено по надлежния ред с полеви тест „ Drug Cehck- 3000 .

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение,протокол за оглед на веществени доказателства.

 

             За престъплението по чл.  343 Б, ал.3 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода от  една до три години и  глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият К.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.    

На основание чл.53,ал.2 от НК –полеви тест „ Drug Cehck „ - 3000  се отнема в полза на държавата и следва да бъде унищожен след влизане на решението в сила.            

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Д.К. ЕГН ********** роден в гр. Ш** живущ *** , работи ,не осъждан ,висше образование , български гражданин , не женен за ВИНОВЕН в това,че на 25.11.2016 год. около 09.00 часа на ГКПП Малко Търново на трасе изход управлявал МПС л.а. марка ** след употреба на наркотично вещество - коноп съдържащо активен компонент тетрахидроканабинол и цоцаин , установено по надлежния ред с полеви тест „ Drug Cehck- 3000  - престъпление по чл.343Б. ал.3  от НК. като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

          На основание чл.53,ал.2 от НК –полеви тест „ Drug Cehck „ - 3000  се отнема в полза на държавата и следва да бъде унищожен след влизане на решението в сила

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: