Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  19.01.2017г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                                наказателен състав

На   десети  януари                                                                 2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :    1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №254 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на М.Л.Ш., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, против наказателно постановление №16-0299-0002007 от 16.09.2016г. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за извършване на следните нарушение :

 Управлява МПС,спряно от движение, с което виновно е нарушил чл.5 ал. 3 т.2 от ЗДвП

 Управлява по републиканските пътища ППС по чл.10а, ал.6 т.3,4 и 5 от ЗП с 2 оси или такова ППС, теглещо ремарке без платена отделна винетна такса с макс. маса по-малка от 12 тона за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП.,с което виновно е нарушил чл.139 ал. 5 от ЗДвП

 Повторно управлява МПС, което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.,с което виновно е нарушил чл.140 ал. 1 от ЗДвП

 Липсват предвидените светлинни у-ва(светлоотразители) при движение през нощта., с което виновно е нарушил чл. 101 ал. 3 т.8 от ЗДвП

 Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория., с което виновно е нарушил чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП

 Придвижва ППС, чиято гума има разкъсвания., с което виновно е нарушил чл.101 ал. 3 т.9 от ЗДвП

 и са му наложени съответните наказания:

 по чл.177 АЛ.1 Т.4 ПР.1 от ЗДвП - Глоба в размер на 200лв.

 чл.179 АЛ.З Т.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 1500лв.

 ЧЛ.175 Ал.2 ВР.ЧЛ.175 АЛ.1 Т.1 ПР.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 200лв. лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца

 ЧЛ.179 АЛ.1 Т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 100лв.

 ЧЛ.183 АЛ.1 Т.1 ПР.1,2 от ЗДвП - Глоба в размер на 10лв.

 ЧЛ.179 АЛ.1 Т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 100лв.

 

          Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

              Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН Г283838/13.09.2016 г. за това, че на 13.09.2016 г. около 11:20 часа в община МАЛКО ТЪРНОВО на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - км.278+7 КПП **, жалбоподателят  управлява товарен автомобил ** като при проверка са установени следните нарушения : 1. Управляваното МПС е спряно от движение . 2.МПС от категория N2 е без платена винетна такса . 3. МПС е без монтирана /липсваща/ задна регистрационна табела на определеното за целта място . 4.На МПС липсват 2 броя задни габаритни и стоп светлини . 5. Водача не носи СУМПС и контролен талон към него. 6. МПС е технически неизправно с 6 броя износени до гладкост и сразкъсан протектор гуми . е извършил:

 

          За което е съставен АУАН .  

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът приема изложената в акта и НП фактическа обстановка и намира,че  акта и НП  са редовни от външна страна и не е допуснато съществено процесуално нарушение при съставянето им. АНО е приложил правилно и материалния закон.Това се удостоверява от показанията на св.Ж. и св.А..Съдът не споделя възраженията на защитата на жалбоподателя,че не му е дадена възможност да напише възражения.Тридневния срок е преклузивен а не задължителен за АНО.Освен това в самия акт жалбоподателя е записал, че няма възражения.Съдът счита,че жалбоподателя с едно деяние е извършил посочените в акта и в НП различни нарушения поради което и следва да носи наказателна отговорност за всяко едно от тях.

 

Поради което съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено.АНО е съобразил хипотезата на чл.27 от ЗАНН и е наложил предвиденото в закона наказание.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

 

           ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново  с което на М.Л.Ш., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, за извършване на следните нарушение :

 Управлява МПС,спряно от движение, с което виновно е нарушил чл.5 ал. 3 т.2 от ЗДвП

 Управлява по републиканските пътища ППС по чл.10а, ал.6 т.3,4 и 5 от ЗП с 2 оси или такова ППС, теглещо ремарке без платена отделна винетна такса с макс. маса по-малка от 12 тона за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП.,с което виновно е нарушил чл.139 ал. 5 от ЗДвП

 Повторно управлява МПС, което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.,с което виновно е нарушил чл.140 ал. 1 от ЗДвП

 Липсват предвидените светлинни устройства(светлоотразители) при движение през нощта., с което виновно е нарушил чл. 101 ал. 3 т.8 от ЗДвП

 Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория., с което виновно е нарушил чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП

 Придвижва ППС, чиято гума има разкъсвания., с което виновно е нарушил чл.101 ал. 3 т.9 от ЗДвП

 и са му наложени съответните наказания:

 по чл.177 АЛ.1 Т.4 ПР.1 от ЗДвП - Глоба в размер на 200лв.

 чл.179 АЛ.З Т.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 1500лв.

 ЧЛ.175 Ал.2 ВР.ЧЛ.175 АЛ.1 Т.1 ПР.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 200лв. лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца

 ЧЛ.179 АЛ.1 Т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 100лв.

 ЧЛ.183 АЛ.1 Т.1 ПР.1,2 от ЗДвП - Глоба в размер на 10лв.

 ЧЛ.179 АЛ.1 Т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 100лв.

 

 

 

            Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: