Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 26.01.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и пети януари                                          2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 253 по описа за  2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  С.Д.С., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление  **. на началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя на основание чл.638, ал.1,т.1,вр.чл.461,т.1 от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 250 лева  за нарушение на чл. .483, ал.1,т.1,   от КЗ.

Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда да бъде намален размера на глобата.

 Във въззивната жалба се излагат основания за намаляване размера на глобата.

Административно наказващият орган   редовно призован не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 Срещу жалбоподателя С.  е съставен акт за установяване на административно нарушение АУАН ** .  от Р.И.Ж. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР **  за това, че на ** ,жалбоподателя като водач на четириколестно ПС марка -**, негова собственост , като при проверката се установи че МПС , което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение и не притежава валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите .

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен и препис от него е връчен на нарушителя, според изискванията на чл.40 и 43 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН,

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.483, ал.1,т.1,   от КЗ от Кодекса за застраховането като на ** ,жалбоподателя като водач на четириколестно ПС марка -**, негова собственост , като при проверката се установи че МПС , което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение и не притежава валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя Ж., дадени в съдебно заседание.

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 250 лева глоба, предвидена в закона като глобата няма минимум и максимум а е точно регламентирана в закона.. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление ** . на началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на С.Д.С., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** на основание чл.638, ал.1,т.1,вр.чл.461,т.1 от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 250 лева  за нарушение на чл. .483, ал.1,т.1,   от КЗ.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: