ПРОТОКОЛ

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 2014 год.

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на пети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков сложи за разглеждане НОХ дело № 252  по описа за 2014 год. докладвано от съдията Станчева

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков.

Обвиняемата Ш.Д., редовно призована, се явява лично, доведена от органите на Съдебната охрана.

Явява се преводача Д.М.М., редовно призован.

Явява се адв.Т.Я., назначен служебен защитник от БАК.

СЪДЪТ, като отчете факта, че обвиняемата е чужда гражданка и не владее български език, намери че на същата следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от фарси на български език и от български на фарси език, предвид което, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М.М. за преводач по настоящето дело, който да извърши устен превод от фарси на български език и от българки на фарси език, като му определя възнаграждение в размер на 30 лв. платими от бюджета на съда.

Съдът снема самоличността на преводача:

Д.М.М. ***, заклет преводач от български език на фарси език и обратно, средно образование, семеен, неосъждан.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от

НК.

Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод. По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Я.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемата /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемата /чрез преводача/

Ш.Д., жена, родена на **, разведена, неосъждана, средно образование, фризьорка и  домакиня, без документи за самоличност

Обвиняемата /чрез преводача/ Разяснени са ми правата които имам в наказателния процес.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда и секретаря. Представили сме ви споразумение и моля съда да го одобри. Същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Я.: Няма да правя отводи на съда и съдебния секретар. Моля да бъде одобрено така представеното споразумение. Същото не противоречи на Закона и морала.

Обвиняемата /чрез преводача/ Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Нямам искания по реда на съдебното следствие.  Моля да бъде одобрено така представеното споразумение.

СЪДЪТ запитва обвиняемата дали разбира обвинението, признава ли се за виновна, доброволно ли е подписала споразумението, съгласна ли е с наказанието.

Обвиняемата  /чрез преводача/:  Разбрах в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласна с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред. Не желая да ми бъде предоставян препис от споразумението и определението на съда за одобряване на споразумението на фарси.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 225 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, БП № 189 / 2014 г. по описа на МТРП,

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

за прекратяване на наказателно производство

 

          А. СТРАНИ ПО СПАРАЗУМЕНИЕТО:

          Днес, 5 декември 2014 год., в Районна  прокуратура гр. Малко Търново се срещнаха и разговаряха страните по бързо досъдебно  производство № 225 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, БП № 189 / 2014 г. по описа на МТРП, намиращо се на етап „Действия на прокурора след приключване на предварителното разследване”.

 

          1.ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Борис Луков – прокурор при РП - гр. Малко Търново.

 

2. ЗАЩИТНИК:  Т.Я. адвокат  при БАК.

     

          ПРЕВОДАЧ: Д.М.М.

3.ОБВИНЯЕМ:Ш.Д., жена, родена на **, без документи за самоличност

 

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

           

1.Обвиняемата Д. се признава за виновна за това, че на 2 декември 2014 г. около 05,00 часа в района между 28 - 29 гранични пирамиди в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново е влязла през границата на страната от Р Турция в Р България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

2.Деянието е извършено от обвиняемата Д. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

3.За посоченото в т.1 престъпление по чл. 279 ал.1 от НК  на  обвиняемата се налага наказание при условията на чл.54 от НК ЛОС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл.66 и сл. НК така наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 100 лв.

          4.Разноски по делото – 70 лв, които се възлагат в тежест на обвиняемия. Щети от престъплението – няма.

          5.Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново..

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

                  /Борис  Луков/                                            /адв.Т.Я./                                                                                              

 

 

                                                                         Обвиняема :

                                                                                      /Ш.Д./

                                                                         

                                                                   Преводач:

                                                                                      /Д.М./

 

Обвиняемата Д.: Заявявам, че съм съгласна с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Не желая да ми бъде предоставян препис от споразумението и определението на съда за одобряване на споразумението на фарси.

 

                                                                 Обвиняема :

                                                                / Ш.Д. /

 

Преводач:

                                                                   /Д.М./

 

 

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на основание чл.382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП .№ 225 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП №189/2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемата Ш.Д., жена, родена на **, разведена, неосъждана, средно образование, фризьорка и  домакиня, без документи за самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Я., съгласно условията на което, обвиняемата Ш.Д. се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 2 декември 2014 г. около 05,00 часа в района между 28 - 29 гранични пирамиди в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново е влязла през границата на страната от Р Турция в Р България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

 

 

 

Деянието е извършено от обвиняемата виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.1 НК, на  обвиняемата се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 и сл. НК, така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100 лв.

         На основание чл.189 ал.2 НПК, разноските в размер на 70.00лв, направени в досъдебната фаза на производството остават за сметка на органа на досъдебното производство.

На основание чл.189 ал.2 НПК, разноските в съдебна фаза в размер на 30.00 лв. остават за сметка на съда.

Щети от престъплението – няма.

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 252/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Обвиняемата /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА от зала обвиняемата  Ш.Д..

 

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

                         

Приключи с.з. в 14.15ч.

Протокола изготвен в с.з.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Секретар: