Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 30.11.215 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети ноември                                                    2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №252 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.К.А. с ЕГН: **********, адрес: *** против наказателно постановление № 962 от 15.10.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча поради което и на основание чл. 96, ал. 1 т ЗЛОД, чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД, чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД е наложена ГЛОБА в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева) ,лишаване от право на ловуване за срок от 3 години както и отнемане в полза на държавата на ловно оръжие **.

 

          Жалбоподателят редовно призован     се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен   № 030238 от 06.04.2015 г.  съставен от **, на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас , за това, че при  извършена проверка на  10.01.2015 г., ТП „ДГС **”, ловище **, подотдел 261  о, ловува, като извършва престой на пусия извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие ** извън в определените в разрешително за лов № 059767 от 10.01.2015 г. места, а именно в ловище ** на ПЛРС - с. ** о, без да е убил или уловил дивеч, съгласно протокол № 026904 от 16.01.2015 г.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Съгласно разпоредбата на чл.34 от ЗАНН образуваното административно наказателно производство се прекратява,ако не е издадено НП в шест месечен срок от съставяне на акта.В конкретния случай акта е съставен на датата 06.04.2015г. а НП е издадено на 15.10.2015г.Съдът разглежда въпроса по същество има ли извършено нарушение, е ли то извършено виновно от дееца при един законно протекъл процес от АНО.В случа такъв законен процес не е налице. Допуснатото от АНО  процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в настоящия процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

         Отменя наказателно постановление № 962 от 15.10.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните , с което на С.К.А. с ЕГН: **********, адрес: *** за нарушение на  чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча поради което и на основание чл. 96, ал. 1 т ЗЛОД, чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД, чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД е наложена ГЛОБА в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева) ,лишаване от право на ловуване за срок от 3 години както и отнемане в полза на държавата по чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД на ловно оръжие ** .

       

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: