П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 16.12.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  шестнадесети  декември две  хиляди и шестнадесета  година  в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                             Съдебни заседатели:  

                                                                                                 

 

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора          Борис Луков                                                 сложи за разглеждане

НЧ дело   250  по описа за 2016 год.                                           

докладвано  от съдията Дойков

На именното повикване в   10.00 часа се явиха      …… ……………………………

           

          За МТРП - прокурор Луков.

          Осъдената Х.М.,  редовно призована, не се явява лично.

          Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 376 / 15.12.2016г.  за осъдената М..

          Прокурора: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Внесено е Предложение от прокурор при Районна прокуратура Малко Търново на Х.Х.М. да бъде определено общо наказание измежду наказанията наложени по НОХД № 202/2016г. по описа на РС- Малко Търново, НОХД № 181/2016г. по описа на РС- Малко Търново.  Определеното общо наказание следва да бъде в размер на най-тежкото измежду наложените по отделните осъждания наказания, а именно наказание Пробация със следните мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител, два пъти седмично,  както и задължителни срещи с пробационен служител.

Прокурора: Поддържам Предложението. Няма да соча други доказателства. Моля да се определи едно общо наказание на осъдената по НОХД № 202/2016г. по описа на РС- Малко Търново, НОХД № 181/2016г. по описа на РС- Малко Търново.

СЪДЪТ по доказателствата,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА  И ПРИЛАГА  по делото представеното от Районна прокуратура Предложение и актуална справка за съдимост на осъдената М..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

Прокурора:  Поддържам така направеното Предложение. Да се определи едно общо наказание по НОХД № 202/2016г. по описа на РС- Малко Търново, НОХД № 181/2016г. по описа на РС- Малко Търново.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните се оттегли на тайно съвещание  и обяви, че ще произнесе определението си в 10.10 часа.

 

Производството е по реда на чл. 306 ал.1 т.1 от НПК и е образувано по Предложение на Районна прокуратура Малко Търново за определяне на едно ОБЩО наказание по следните НОХ дела.

 

3а извършено от средата на м. май 2016г. до 13.07.2016год. престъпление по чл. 234в, ал. 1  от НК, на Х.Х.М. със Споразумение по НОХД № 181/2016год. на Районен съд гр. Малко Търново е било наложено наказание ПРОБАЦИЯ , със следните пробационни мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок  от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.  

Съдебният акт е в сила от 30.09.2016г.

3а извършено в периода 29.02.2016г.  до 18.03.2016год. престъпление по чл. 234в, ал. 1  от НК, на Х.Х.М. със Споразумение по НОХД № 202/2016год. на Районен съд гр. Малко Търново е било наложено наказание ПРОБАЦИЯ , със следните пробационни мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок  от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.  

Съдебният акт е в сила от 30.09.2016г.

 

СЪДЪТ намира, че по отношение на деянията на Х.Х.М.  предмет на НОХД № 181 /2016 год. на Районен съд гр. Малко Търново и НОХД №  202/2016год. на Районен съд гр. Малко Търново са налице предпоставките за определяне на общо наказание, съгласно правилата на чл. 25 ал. 1, вр. чл. 23 ал. 1 от НК, предвид обстоятелството, че тези деяния са били осъществени преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях.

 Изложената по-горе фактическа обстановка съдът установи от приетите по делото писмени доказателства и становището на Районна прокуратура Малко Търново.

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

По допустимостта на предложението:

След влизане в сила на определението за одобряване на споразумението по НОХД № 202/2016г. по описа на РС- Малко Търново няма произнасяне на съда по въпроса за групиране на наложените на осъдения наказания за деянията, извършени в условията на реална съвкупност. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 от НПК компетентен да се произнесе по въпроса за групиране на наложените наказания е Районен съд- Малко Търново, тъй като този съд е постановил последната влязла в сила присъда, в случая одобрено от съда споразумение. Ето защо внесеното от прокурора предложение за групиране на наказанията е процесуално допустимо.

По същество:

Като съобрази датите на извършване на отделните деяния и датите на влизане в сила на присъдите за тези деяния, съдът прецени, че деянията по НОХД № 181 /2016 год. на Районен съд гр. Малко Търново и НОХД №  202/2016год. на Районен съд гр. Малко Търново са извършени в условията на реална съвкупност – преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Поради това и на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК съдът следва да определи на осъдената едно общо наказание измежду наложените й по двете дела , а именно пробация като съвкупност от следните мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок  от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.  

Срокът на определеното общо наказание пробация и включените в него пробационни мерки са адекватни на степента на обществената опасност на осъдената М., както и на степента на обществената опасност на цялостната й престъпна дейност, наказана със споразуменията по цитираните по-горе две дела. Изтърпяването на това наказание е достатъчно за постигане на целите на наказателната репресия, посочени в разпоредбата на чл.36 от НК. Поради това не се налага увеличаване на размера на общото наказание пробация на основание чл.24 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, вр.чл.25 ал.1, вр.чл.23 ал.1 и ал.3 от НК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО наказание на осъдената  Х.Х.М.  с ЕГН **********,*** ,  измежду наказанията, наложени й по НОХД № 181 /2016 год. на Районен съд гр. Малко Търново и НОХД №  202/2016год. на Районен съд гр. Малко Търново в размер на най-тежкото от тях, а именно пробация като съвкупност от следните мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок  от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца

На основание чл.25 ал. 2 от НК, ПРИСПАДА от срока на определеното ОБЩО наказание изтърпяната част от наказанието ПРОБАЦИЯ като съвкупност от следните мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок  от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца, наложено на осъдената, ако има такова изтърпяване.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Заверени преписи от влязлото в сила определение да се изпратят на РП- Малко Търново – за сведение и изпълнение, и на бюрото за съдимост при РС-Малко Търново – за отбелязване в бюлетините за съдимост.

 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з. в 10.20 ч.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

                                                          Секретар: