О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№ ..............

 

гр. Малко Търново, 04.11.2015 г.

 

Малко Търновски районен съд в закрито съдебно заседание на 04.11.2015 година в състав

                                                        Районен съдия: Чанко Петков

сложи за разглеждане  НАХДело N 249 по описа на съда за 2015 год. докладвано от съдията, при подготовката на делото, за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството по делото е образувано по жалба на В.Е.В. *** ЕГН **********, чрез адв. В. Д. К. от САК ,съдебен адрес /адрес за кореспонденция/: гр. София-1612, ж.к. „С.“, бл.**, вх.*, ап.*,  Адв. В. Д. К., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка 15- 0299-000120/14.10.2015 год. по чл. 171, т. 1  от ЗДвП на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУП Малко Търново.

           Съдът намира, че постъпилата жалба не му е подсъдна по следните съображения:

           Съгласно чл. 172, ал. 5-ЗДвП  обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.А в ал.1 на чл.172 ЗДвП е записано ,че по този ред се обжалват  принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1 ЗДвП  какъвто е настоящия случай.

          Поради което,съдът намира,че делото не му е подсъдно и следва да бъде изпратено за разглеждане по правилата на родовата подсъдност на Административен съд-Бургас.

Мотивиран от горното

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХДело  № 249/2015 г. по описа на Малко Търновски районен съд.

ИЗПРАЩА делото, съобразно правилата на родовата подсъдност на Бургаският Административен съд.

 

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: