Р Е Ш Е Н И Е

 

              /15.01.2014 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На дванадесети януари                                                         2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 249 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият М.Д.А. с ЕГН **********, роден в гр. **, за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                            Обвиняемият А. , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

           Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: на 12 ноември 2014 г. свидетелят ** заедно с неговия колега в         РУП изпълнявали специализирана полицейска операция в малките населени места. В конкретния случай били в с. З.

           Около 16,10 часа спрели за проверка товарен автомобил марка **. Водач бил обвиняемият М.Д.А., живеещ в селото. Двамата полицаи се свързали с оперативния дежурен в РУП М. Търново и така установили, че обвиняемият изобщо не притежава СУМПС – такова свидетелство никога не е било издавано на негово име. Отделно от това установили, че А. веднъж вече е бил наказван като неправоспособен водач и има влязло в сила наказателно постановление с № ** г. /дата на издаване/ и влязло в сила на ** г. За новоизвършеното пак такова нарушение на А. му е бил съставен АУАН № ** г.

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря. Обяснява, че само трябвало да премести камиона от сградата на бившето АПК до неговата къща, за да не му откраднат нафтата. Точно тогава полицаите го спрели.

 

При така изложената и установена в хода на разследването фактическа обстановка, обвиняемият М.Д.А. с ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че на 12 ноември 2014 г. около 16,10 часа в с. З** на ул. „**” е управлявал МПС т.а. ** без да притежава свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г., влязло в сила на ** г. за управление на МПС без СУМПС   - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.П, ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

   За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Към дата 12 ноември 2014 г. А.  не е бил осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност.  С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият А.    от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

           ПРИЗНАВА обвиняемия М.Д.А. с ЕГН **********, роден в гр. **, за ВИНОВЕН в това, че на   че на 12 ноември 2014 г. около 16,10 часа в с. З** на ул. „**” е управлявал МПС т.а. ** без да притежава свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г., влязло в сила на ** г. за управление на МПС без СУМПС   - престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: