Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 08.04.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На втори април                                                                            2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №248 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  ** – роден на *** г. в **, притежаващ ЛНЧ № **. ,против наказателно постановление №63/19.09.2013г. на  Началник на Гранично Полицейско Управление - гр. Малко Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 34 от ЗЧРБ на основание чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ, е наложена глоба в размер на 3000/три хиляди/лв.

Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено ,или алтернативно да бъде намален размера на наложената глоба.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № 63/13.09.2013 г съставен от Г.В.Т. ***, при РДГП - Е**, за това ,че при  извършена проверка на  13.09.2013 г., около 01.40 ч. на ГКПП - Малко Търново жалбоподателят не е напуснал Р. България до изтичане на разрешения срок за пребиваването му. ** е влязъл в страната на 20.05.1997 г. през ГКПП - ** след което няколкократно е кандидатствал за бежанец.Последният му документ - временна карта на бежанец ** След тази дата лицето е трябвало да напусне страната .

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 34 от ЗЧРБ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление №63/19.09.2013г .

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

           Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 34 от ЗЧРБ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Т..По делото бе допусната до разпит и св.М**,която е съпруга на жалбоподателя,поради което и съдът не кредитира нейните показания.

 Съгласно действащото законодателство - чл.34 от ЗЧРБ „Всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на срока за пребиваването му”.  **   не е изпълнил задължението си след 17.07.2003 г. да напусне страната.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО   не се е съобразил с разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание към средния размер предвидено в закона,като не е отчел ,че нарушението е извършено за първи път,поради което съдът намира,че размера на глобата следва да бъде намален от 3000лв. на 1500лв.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №63/19.092013г . на Началник на Гранично Полицейско Управление - гр. Малко Търново, с което на жалбоподателя ** – роден на *** г. в **, притежаващ ЛНЧ № ** за нарушение на  чл. 34 от ЗЧРБ на основание чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ, е наложена глоба в размер на 3000/три хиляди/лв. като НАМАЛЯВА размера на глобата на 1500/хиляда и петстотин/лв.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: