Р Е Ш Е Н И Е

 

              /15.01.2014 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На дванадесети януари                                                         2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 247 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Ф.А.А. с ЕГН **********, роден в гр. **, с настоящ адрес ***, , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                            Обвиняемият А.  , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

           Защитата на обвиняемия пледира за налагане на наказание към минимума.

           Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: на 5 ноември 2014 г.от 01,00 часа до 20,00 часа свидетелят Д** е бил назначен наряд на територията на РУП М. Търново, по-конкретно в местността „Босна”. В наряда бил назначени още и полицаите Т. К** и Д. Я** при ГПУ  М. Търново. Около 19,00 часа през пункта в посока към Бургас минал л.а. ** с водач обвиняемият Ф.А.А.. Той бил спрян за проверка на личните документи и тогава св. Д** установил, че обвиняемият не притежава СУМПС и е неправоспособен водач. Поради това в присъствието на двамата други свидетели съставил АУАН № 703172 от същата дата за нарушението на чл.150 от ЗДвП.

         За случая незабавно бил уведомен оперативният дежурен в РУП и била извършена проверка за наличието на евентуални други нарушения от А. по ЗДвП. Оказало се, че обвиняемият има извършено предходно такова нарушение на 11 октомври 2013 г. и има издадено наказателно постановление № ** г.; издадено е от началник група в сектор ПП при ОД МВР ** влязло е в сила на ** г.; с него на А. е наложено наказание глоба в общ размер на 500 лева.

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

При така изложената и установена в хода на разследването фактическа обстановка, обвиняемият Ф.А.А. с ЕГН **********  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че на 5 ноември 2014 г. около 19,00 часа в района на КПП „Босна” е управлявал МПС ** без съответното свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г., влязло в сила на ** г. за управление на МПС без СУМПС – престъпление по чл.343в, ал.2 НК.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.П, ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост на стр. 9, обвиняемият е осъждан: по НОХД 81 / 2004 г. на РС ** със споразумение № 107 от 23 април 2004 г.; за същото осъждане обвиняемият е реабилитиран по право. По НОХД 158 / 2006 г. на РС **, със споразумение от 13 ноември 2006 г. е осъден на пробация с конкретни пробационни мерки за срок от една година. Съгласно правилото на чл.88а, ал.1 вр. с чл.82, ал.1, т.5 НК А. е реабилитиран по закон и за това осъждане.

       Към дата 5 ноември 2014г. А. е реабилитиран.С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият А.     от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

           ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.А.А. с ЕГН **********, роден в гр. **, с настоящ адрес *** за ВИНОВЕН в това,   че на 5 ноември 2014 г. около 19,00 часа в района на КПП „Босна” е управлявал МПС ** без съответното свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г., влязло в сила на ** г. за управление на МПС без СУМПС – престъпление по чл.343в, ал.2 НК. като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: