Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 15.01.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На дванадесети януари                                                     2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО П.

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията П.

НАХ дело №246 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  Г.К.Д.,ЕГН **********,*** против наказателно постановление ** на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл.204 от Закона за горите, на основание чл.270 от ЗГ е наложена глоба в размер на 400 лв.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен № **  съставен от О.Т.П., - старши специалист ГС "ПГС" при РДГ Бургас, за това, че при  извършена проверка на   **., на територията на ТП ДЛС ** жалбоподателят не маркира 24 мЗ. дърва за огрев от дървесен вид бук с контролна горска марка, преди транспортиране от временен склад, което се установява и от свидетеля. С** Т. ***,

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 204 от ЗГ. Актът е подписан без възражения с признание,че нарушението е извършено.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление **, с което на основание чл. 270 от ЗГ е наложена глоба в размер на 400 лв.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 204 от ЗГ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. П.. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО не е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание към максималния размер предвиден в закона,като съдът намира,че размера на глобата следва да бъде намален на 250лв.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

             ИЗМЕНЯ наказателно постановление **г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните , с което на Г.К.Д.,ЕГН **********,***  за нарушение на чл. 204 от ЗГ на основание чл. 270 от ЗГ е наложена глоба,  като намаля  размера на глобата от 400/четиристотин/ лв . на 250/двеста и петдесет/лв.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: