ПРОТОКОЛ

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 06.11.2014 година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Татяна Станчева - Иванова

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков сложи за разглеждане НОХ дело № 242 по описа за 2014 год. докладвано от съдията Иванова

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков.

Обвиняемият  Т.Е., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебната охрана.

Явява се преводача Г.М., редовно призована.

Явяват се адв.Е.Т., назначен служебен защитник от БАК.

СЪДЪТ, като отчете факта, че обвиняемият Т.Е., е чужд гражданин – гражданин на Р.Турция и не владее български език, намери, че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от турски на български език и от български на турски език, предвид което, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  Г.Д.М.  за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от турски на български език и от българки на турски език, като й определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

Г.Д.М. с ЕГН:**********,***,  заклет преводач от турски на български и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

Обвиняемият Т.Е. /чрез преводача/: Съгласен съм да ме представлява адв.Т. от БАК.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Т.Е. /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемия/чрез преводача/

Т.Е., мъж, роден на **, живеещ в гр. С., Р Турция, кв. „К.к.”, с турска лична карта № **** от 8 септември 20** г.

Обвиняемият Т.Е.: /чрез преводача/ Разяснени са ми правата които имам в наказателния процес.

Съдът разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря. Представили сме ви споразумение и моля съда да го одобри. Същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Т.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Моля да бъде одобрено така представеното споразумение. Същото не противоречи на Закона и морала.

Обвиняемият Т.Е.: /чрез преводача/ Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Нямам искания по реда на съдебното следствие.  Моля да бъде одобрено така представеното споразумение.

Съдът запитва обвиняемият дали разбира обвинението, признава ли се за виновен, доброволно ли е подписал споразумението, съгласен ли е с наказанието.

Обвиняемият Т.Е.:  /чрез преводача/:  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по Бързо  производство № 162 /2014 год. по описа на РПУ Малко Търново, ДП № 176 / 2014 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

А. СТРАНИ ПО СПАРАЗУМЕНИЕТО:

Днес, 6 ноември 2014 год., в Районна  прокуратура гр. Малко Търново се срещнаха и разговаряха страните по бързо досъдебно  производство № 162 / 2014 год. по описа на РУП Малко Търново, БП № 176 / 2014 г. по описа на МТРП, намиращо се на етап „Действия на прокурора след приключване на предварителното разследване”.

 

1.ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Борис Луков – прокурор при РП - гр. Малко Търново.

 

2. ЗАЩИТНИК:   адвокат Е.П.Т. при БАК.

 

3. ПРЕВОДАЧ:  Г.Д.М.

     

4.ОБВИНЯЕМ: Т.Е., мъж, роден на **, живеещ в гр. С., Р Турция, кв. „К.к.”, с турска лична карта № **** от 8 септември 20** г.

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият Е. се признава за виновен в това, че на 4 ноември 2014 г. около 22,50 часа в района на 6 гранична застава в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново влязъл през границата на страната от Р Турция в Р България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

2.Деянието е извършено от обвиняемия Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

3.За посоченото в т.1 престъпление по чл. 279, ал.1 вр. с чл.54 от НК  на  обвиняемия се налага наказание ЛОС в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ при условията на чл.66 и сл. НК, както и ГЛОБА в размер на 100 лева.

 4.Разноски по делото – 80 лв, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Щети от престъплението – няма.

 5.Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново..

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Б. Луков/                                                  /Е.Т./                                                                                              

 

                                                               Обвиняем :

                                                                         /Т.Е./

 

                                                            Преводач:

                                                                   /Г.М./

                                                                  

 

Обвиняемият Е./чрез преводача/: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Не желая да ми бъде предоставен писмен превод от споразумението.

                                                             Обвиняем :

                                                                   / Т.Е./

 

Преводач:

                                                                    /Г.М./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на основание чл.382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 162 / 2014 год. по описа на РУП Малко Търново, БП № 176 / 2014 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Т.Е., мъж, роден на **, живеещ в гр. С., Р Турция, кв. „К.к.”, с турска лична карта № **** от 8 септември 20**г., представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което, обвиняемият Т.Е. се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 4 ноември 2014 г. около 22,50 часа в района на 6 гранична застава в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново влязъл през границата на страната от Р Турция в Р България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 279, ал.1 вр. с чл.54 от НК  на  обвиняемия се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 лева.

 ОТЛАГА,  на основание чл.66 ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 На основание чл.189 ал.2 НПК разноски по делото направени в досъдебната фаза за преводач,в размер на 80лв., са за сметка на органа на досъдебното производство. Разноските в съдебната фаза в размер на 60 лв. за преводач са за сметка на съда.

 Щети от престъплението – няма.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 242/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

 

                      

Приключи с.з. в 15.50ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Секретар: