П Р О Т О К О Л

                                                           

09.11.2016 година                                                             Град  МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                      наказателна колегия        

На девети ноември                                                                                             2016 год.

в  публично заседание  в  следния състав:

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                        Съдебни заседатели:

 

Секретар: М.Д.

Прокурор: БОРИС ЛУКОВ       

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 239   по описа за 2016 година                      

На именното повикване в 12.00  часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Луков.

Подсъдимият М.А., уведомен от предно с.з., се явява лично.

Явява се адв.** определен за служебен защитник на подсъдимия А..

Съдът на основание чл.94 ал.1 т.9 от НПК,

Определи:

Назначава адв.** от БАК за служебен защитник на подсъдимия М.И.А..

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т**: Да се даде ход на делото.

          Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимия както следва:

М.  И.  А. роден на *** ***  български гражданин, не женен, осъждан, със средно образование, ЕГН: **********,***.

Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Т**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия М.А. и неговия защитник адв.Т**, с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че:

На 19.10.2016 год. при условията на продължавано престъпление в гр.Малко Търново без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и 2, вр.Приложение №1 от Наредбата за реда на класифициране на разстенията и веществата като наркотични, а именно коноп  /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 0.525 грама  и съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол на обща стойност 2.86 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както следва:

1/ На 19.10.2016 год. около 09.30 часа пред сградата на РУП на МВР Малко Търново без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0.048 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент -  тетрахидроканабинол  - 2.90 % на стойност 0.29 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества.

2/ На 19.10.2016 год.  в  домът си в гр.** в кутия без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0.477 грама и съдържание на активно наркотично действащ компонент -  тетрахидроканабинол  - 3.00 % на стойност 2.86 лв.  съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества, установено с физикохимична експертиза №814/24.10.2016г. по описа на БНТЛ Бургас  – престъпление по чл.354а  ал.5, вр.ал.3 т.1, вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл.354а ал.5, вр.ал.3 т.1, вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП, на подсъдимия се налага наказание глоба в размер на 1000лв.

          Разноски по делото – 57.84 лв.

          На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата, а именно коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 0.525 грама.

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

/ Борис Луков /                                          /адв.**/    

                                                                                        

                                                                         Подсъдим:

                                                                         /М.И.А./

 

                                                                 

Адв.Т**: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършените престъпления. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия М.И.А. и  неговия защитник адв.**, с което подсъдимият М.  И.  А. роден на *** ***  български гражданин, не женен, осъждан, със средно образование, ЕГН: **********,***, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На 19.10.2016 год. при условията на продължавано престъпление в гр.Малко Търново без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и 2, вр.Приложение №1 от Наредбата за реда на класифициране на разстенията и веществата като наркотични, а именно коноп  /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 0.525 грама  и съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол на обща стойност 2.86 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както следва:

1/ На 19.10.2016 год. около 09.30 часа пред сградата на РУП на МВР Малко Търново без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0.048 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент -  тетрахидроканабинол  - 2.90 % на стойност 0.29 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества.

2/ На 19.10.2016 год.  в  домът си в гр.** в кутия без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 0.477 грама и съдържание на активно наркотично действащ компонент -  тетрахидроканабинол  - 3.00 % на стойност 2.86 лв.  съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества, установено с физикохимична експертиза №814/24.10.2016г. по описа на БНТЛ Бургас  – престъпление по чл.354а  ал.5, вр.ал.3 т.1, вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл.354а ал.5, вр.ал.3 т.1, вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП, на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА ЛЕВА.

На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата, а именно коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 0.525 грама.

 

Разноските по делото в размер на  57.84 лв. на осн.чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия, които следва да бъдат внесени по с/ка BG 47 STSA 93003100001001 Банка „ДСК”.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 239/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

         

Протокола изготвен в с.з. което приключи в 12.20 ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: