Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

……

 

гр. Малко Търново, 29.12.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на двадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 238 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

            С Наказателно постановление №**/*.2016г. на В* Е* С. *** на С.С.С. , ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 231 от Закона за митниците са наложени административни наказания – на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митнците глоба в размер на 157,60лева /сто петдесет и седем лева и  шестдесет стотинки/ представляваща 100% от митническата стойност на 197/сто деветдесет и седем/ броя карти пластика с лого „Hero Robots  и на основание чл. 233, ал. 6 от Закона за митниците отнемане в полза на държавата  на 197/сто деветдесет и седем/ броя карти пластика с лого „Hero Robots“ с обща митническа стойност 157,60лева /сто петдесет и седем лева и  шестдесет стотинки/, за това, че на 30.03.2016г. около 14:30часа на трасе „Изход“ на  МП „Малко Търново” виновно е нарушил разпоредбите на чл. 233, ал. 1 вр. чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците.

С.С.С.  , ЕГН **********, с адрес ***   е  останал недоволен от наложеното му наказание. В жалбата си излага аргументи за допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон , твърди , че административното нарушение не било доказано. Моли , поради тези причини ,  наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.  Защитникът е депозирал писмено становище.

В съдебно заседание жалбоподателят С.С. не се явява. Не се явява и упълномощеният от него адв. С.П.,***.  

Ответникът по жалбата – Митница Бургас  , редовно призован, се представялва от юрисконсулт М* Л**. Страната заема становище, че жалбата е неоснователна, а  издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

            На 30.03.2016г. свидетелите Р.С.К., Н.С.А. и Д* К.Я. *** с месторабота Митнически пункт „Малко Търново“, изпълнявали служебните си задължения. Около 14:30часа на трасе „Изход“ на МП Малко Търново пристигнал автобус марка „М**“  с рег. № ****, собственост на фирма „Метро“. Свидетелят К. влязъл в пътническия салон на МПС – то и запитал пътуващите дали пренасят стоки, валута или валутни ценности , както и стоки с търговски характер, които да декларират. След като получил отрицателен отговор , К. започнал митническа проверка на пътниците и багажа. При проверката на документите митническият служител забелязал , че жалбоподателят  имал чести пътувания до Виетнам и го селектирал за щателна митническа проверка. К. поканил С. да представи багажа си . Жалбоподателят свалил куфара си и при проверката му се установило, че С.С. държи 197броя карти пластика „Hero Robots” с магнитна лента.  Предметите били в куфара на жалбоподателя , между дрехите. В проверката и съставянето на актовете участвали и свидетелите Н.С.А. и Д* К.Я.. В хода на дейността си служителите на Митническия пункт съставили Протокол за извършена митническа проверка № КЦ – М 1204/ код на МУ BG****/***.2016г. , Разписка №**/**.2016г., АУАН № **/ ****2016г., протокол за личен преглед № **/***2016г. На жалбоподателя била дадена възможност да даде обяснения, като С.С.  писмено изложил пред проверяващите органи, че пренасял пластмасовите карти за Виетнам , като за услугата получил 200долара. Твърдял, че не знаел, че това е забранено.

            След изземането им , всичките 197броя карти били предадени на ОД МВР Бургас във връзка образувано досъдебно производство № 108/2016г. за престъпление по чл. 244, ал. 1 вр. чл. 18 от НК. От дадената справка от разследващия орган до 01.11.2016г. няма привлечено лице в качеството на обвиняем по посоченото дело.   

Въз основа становище от Комисия по Заповед № ЗМ -1000-100/05.02.2016г. на Началника на Митница Бургас, на основание чл.  883 от ППЗМ от  е определена обща митническа стойност на стоката – 157,60лева.

В законоустановения срок В** Е** С. ***   е издал против С.С.С.  , ЕГН **********, с адрес ***  обжалваното Наказателно постановление № **/***.2016г.

Горната фактическа обстановка се установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и приетите по делото писмени доказателства.

Наказателното постановление е изпратено на С.С. , връчено е на член от семейството му на 28.09.2016г. В законоустановения срок е подадена жалба , чрез административно – наказващия орган.  

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена по предвидения в закона ред пред компетентен съд в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице, което има право да обжалва наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна .

При извършената служебна проверка, съдът не констатира съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на административнонаказателното производство, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и които да водят до отмяна на процесното наказателно постановление на това основание. И акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентните органи.  АУАН е съставен съласно разпоредбите на чл. 40 – 43 от ЗАНН и в него е описано по изискуемия от закона начин извършеното нарушение. Достатъчно пълно е посочено времето и мястото на извършване на нарушението. Изложени са обстоятелствата във връзка с твърдяното нарушение,  като актосъставителят е посочил,  че с деянието си  жалбоподателят е осъществил състава на чл. 233, ал. 1   от  Закона за митниците. Основният състав на административното  нарушение “митническа контрабанда” е уреден в алинея първа на чл. 233 Закона за митниците. Изпълнителното деяние на митническата контрабанда може да се изрази в две форми – „пренесе” или “превози”. Предмет на нарушението са „стоки” в съответствие с легалната дефиниция на §1, т.14 от ДР на Закона за митниците. От обективна страна е необходимо пренасянето или превозването на стоките да се извършва през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи и да не представлява престъпление. Обсъждането на всички гореизложени факти следва да се постави и в условията на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН и чл. 233, ал. 1 от ЗМ – спрямо случаите , когато административното нарушение не следва да представлява престъпление. В настоящия случай се разкрива такава хипотеза.

Съгласно ТР № 3/22.12.2015 год., постановено по т.д. № 3/2015 год. на ОСНК на ВКС деецът не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита. В настоящия случай паралелно с установяването на митническото нарушение са добити данни за извършено деяние по чл. 244, ал. 1 вр. чл. 18 , ал. 1 от НК. В тази връзка ЗАНН посочва , че когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата , административнонаказателното не се образува , а в ал. 2 е посочено, че ако има инициирано такова същото се прекратява и материалите се изпращат на прокуратурата. От материалите в преписката се вижда също така, че след установяване на нарушението на митническите разпоредби , служителите на МП Малко Търново са влезли във връзка със служители на ОД МВР Бургас и са им предали откритите и иззети 197 броя карти пластика с магнитна лента. На основата на този факт следва да се приеме , че административно наказващия орган е възприел, че гореописаното деяние съдържа достатъчно данни за извършено престъпление , за което е било образувано и ДП № **/**г. на ОД МВР Бургас. При прилагане на правилото ne bis in idem, следва да се обсъди допустимостта деецът да носи отделно наказателна и административнонаказателна отговорност за деяние, с което се нарушават едновременно наказателна и административнонаказателна норма. Приетото с ТР № 3/22.12.2015 год., постановено по т.д. № 3/2015 год. на ОСНК на ВКС становище за съдържанието на понятието „idem" че сама по себе си разликата в защитения обект не предотвратява действието на принципа дава отговор и на въпроса за приложимостта на административното наказание в настоящия случай. Отправна точка при определянето на тъждеството на деянието е акцентът върху фактите на инкриминираното поведение. Преценката дали се касае до същото деяние се основава само на фактическото му съдържание, без оглед на неговата квалификация и на класификацията му като „престъпление" или „административно нарушение". Щом деянието е едно и също, провеждането на две отделни самостоятелни производства - наказателно и административнонаказателно с наказателен характер по смисъла на Конвенцията - съставлява нарушение на чл.4, § 1 от Протокол № 7, независимо от обстоятелството, че са засегнати различни обекти на защита. По така изложените съображение процесното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Водим от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление №**/**.2016г. на В** Е** С. *** , с което на С.С.С. , ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 231 от Закона за митниците във вр. чл. 53 от ЗАНН  са наложени административни наказания:

1.      на основание чл. 233, ал. 6 от Закона за митниците са отнети в полза на държавата  на 197/сто деветдесет и седем/ броя карти пластика с лого „Hero Robots“ с обща митническа стойност 157,60лева /сто петдесет и седем лева и  шестдесет стотинки/ определена съгласно становище на Комисия по Заповед № ЗМ -1000-100/05.02.2016г. на Началника на Митница Бургас на основание чл. 883 от ППЗМ .

2.      на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците на С.С.С. , ЕГН **********, с адрес *** е наложена  глоба в размер на 157,60лева /сто петдесет и седем лева и  шестдесет стотинки/ представляваща 100% от митническата стойност на стоките по т. 1 , като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас  в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: