Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 30.11.215 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и пети ноември                                                    2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №238 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на К.Г.Г. с ЕГН: **********, адрес: *** против наказателно постановление №731 от 07.09.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на т.25 буква „е” и „ж” от Заповед №722/18.10.2012г. на ИАГ при МЗХ  поради което и на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 100.00 лв. (сто лева) .

          Жалбоподателят редовно призован    не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 001942 от 18.05.2015 г. съставен от инж. С.Н., на длъжност главен горски инспектор при РДГ - Бургас , за това, че при  извършена проверка на 30.01.2015г., на територията на ТП „ДГС **  невписва задължителни реквизити-точен адрес на доставка и показания на километража в превозен билет ** от 30.01.2015г.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по т.25 и т.42 от  Заповед №722/18.10.2012г. на ИАГ при МЗХ и чл.257 ,ал.1,т.1 от ЗГ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Така например в Акта е посочена като нарушена нормата на т.25 и т.42 от  Заповед №722/18.10.2012г. на ИАГ при МЗХ и чл.257 ,ал.1,т.1 от ЗГ ,а в НП е посочено,че е нарушена нормата на т.25 буква „е” и „ж” от Заповед №722/18.10.2012г. на ИАГ при МЗХ .На лице е съществено процесуално нарушение изразяващо се в нарушение на чл.42,т.5 от ЗАНН и чл.57,ал.1,т.6 от ЗАНН Поради което съдът намира,че по този начин се нарушава правото на защита на жалбоподателя да узнае точно какво нарушение е извършил,кои норми е нарушил  и да организира защитата си.Съдът разглежда въпроса по същество има ли извършено нарушение, е ли то извършено виновно от дееца при един законно протекъл процес от АНО.В случа такъв законен процес не е налице. Допуснатото от АНО  процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в настоящия процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И   :

         Отменя наказателно постановление №731 от 07.09.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на К.Г.Г. с ЕГН: **********, адрес: *** за нарушение на  т.25 буква „е” и „ж” от Заповед №722/18.10.2012г. на ИАГ при МЗХ  поради което и на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 100.00 лв. (сто лева) .

       

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: