Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 17.11.2016 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На девети ноември                                                                     2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №237 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на ВК "ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ", БУЛСТАТ 812163593, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, обл. Бургас**, управлявана и представлявана от С.К.С., ЕГН **********, против наказателно постановление ** - Началник Митница - Бургас с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 109, ал.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева, на основание чл.124,ал.З      от      ЗАДС, се отнемат в полза на държавата всички съоръжения, използвани за извършване на нарушението по чл.109,ал.1от ЗАДС,както следва:казан стационарен с вместимост 250 литра - 2 броя, казан стационарен с вместимост 150 литра - 1 брой,охладители - 3 броя, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.109, ал.1 от ЗАДС лишава ВК "ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ", БУЛСТАТ 812163593, от право да произвежда акцизни стоки в специализиран малък обект за дестилиране, находящ се в гр. Малко Търново, обл. Бургас, за срок от 1 /един/ месец.

 

          Жалбоподателят редовно призован се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Процесуалния представител на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган пледира НП да бъде потвърдено.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение№ 818 от 27.04.2016 г., съставен от К.Т.Х. - на длъжност експерт в Митница Бургас за следното:  ВК „Илия Бояджиев“ с председател и представляващ С.К.С., ЕГН ********** е регистрирано лице. съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗАДС и притежава Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране /СМОД/ № ВС001000А0329 от 16.11.2009г. Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗАДС регистрираното лице е подало акцизната декларация за данъчния период 01.01.2016 - 31.01,2016г., регистрирана в модул „СУА“ на БАЦИС под № ВС001000/02- 00798/15.02.2016. В акцизната декларация е декларирано производство на 35 литра етилов алкохол/ракия/, приложени пет броя справки декларации съгл.чл.45 ал.2 от ГШЗАДС и пет броя акцизни данъчни документи с № 1/07.01.2016; №2/09.01.2016г.; №3/10.01.2016г.; №4/12.01.2016г.; №5/16.01.2016г. Съгласно разпоредбите на чл.60 ал.5 от ЗАДС производството на алкохолни напитки с код по КН 2208/ракия/ в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември. Съгласно разпоредбите на чл.60 ал.6 от ЗАДС извън случаите по ал.5 производството на алкохолни напитки с код по КН 2208/ракия/ в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране се разрешава след писмено уведомление до началника на компетентното митническо учреждение, подадено в 14- дневен срок преди извършване на дейността. В Митница Бургас няма регистрирано от ВК“Илия Бояджиев“ уведомление съгласно чл.60, ал.6 от ЗАДС.

Извършена е проверка и е съставен протокол за извършена проверка с № А 485/27.04.2016г. като съоръженията 2 бр. казан стационарен с вместимост 250 литра, 1 бр. казан стационарен с вместимост 150 литра и 3 бр. охладители, са иззети като веществени доказателства с опис на иззетите веществени доказателства № А 485/27.04.2016 г. съставляващ неразделна част към протокол за извършена проверка № 485/27.04.2016 г. Същите са оставени на съхранение на Петко С.К. служител във ВК „Илия Бояджиев“ с Протокол за оставени на съхранение веществени доказателства № А 485/27.04.2016г.

От обективна страна е установено,че за периода 07.01.2016 г. - 16.01.2016 г., в гр. Малко Търново, ВК "ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ" е произвела 35 литра етилов алкохол/ракия/ видно от подадената акцизната декларация регистрирана в модул „СУА“ на БАЦИС под № ВО001000/02-00798/15.02.2016 г„ в нарушение на разпоредбата на чл.60 ал.5 и ал.6 от ЗАДС, във връзка с чл.46а от ППЗАДС, с което е осъществил състава на чл. 109, ал.1 от ЗАДС и следва да носи административно наказателна отговорност по този текст.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 109, ал.1 от ЗАДС.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.По отношение на първото квалифицирано от АНО нарушение на разпоредбата на чл.60,ал.5 от ЗАДС съдът намира следното:Действително жалбоподателят е нарушил горната разпоредба, тъй като производството на алкохолни напитки с код по КН 2208/ракия/ какъвто е конкретния случай в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември,а безспорно е установено ,че жалбоподателя е произвеждал ракия в забранителен период-07.01.2016 г. - 16.01.2016 г.АНО в НП не е обсъдил възможността за приложение на чл.28 от ЗАНН-маловажен случай. Според правилото на чл.28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание като предупреди нарушителят устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.Ако бе обсъдил тази възможност и бе изчислен размера на дължимия акциз за производството на 35 литра ракия който за настоящия съд ноторно е известно че не е висок ,ако АНО е преценил,че извършеното нарушение е за първи път ,то  би стигнал до този извод-приложение на чл.28 от ЗАНН.

По отношение нарушението на разпоредбата на чл.60,ал.6 от ЗАДС съдът намира следното: Съгласно разпоредбите на чл.60 ал.6 от ЗАДС извън случаите по ал.5 производството на алкохолни напитки с код по КН 2208/ракия/ в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране се разрешава след писмено уведомление до началника на компетентното митническо учреждение, подадено в 14- дневен срок преди извършване на дейността. В Митница Бургас няма регистрирано от ВК“Илия Бояджиев“ уведомление съгласно чл.60, ал.6 от ЗАДС което е безспорно доказано.Разпоредбата на чл.60,ал.6 от ЗАДС влиза в сила от 01.01.2016г.Нарушението извършено от жалбоподателя е за периода 07.01.2016 г. - 16.01.2016 г.Началния момент към който задължените лица следва да съобразяват поведението си с новата разпоредба е към 01.01.2016г.,тъй като обективно към този момент тази разпоредба не е действала в правния мир и не може да поводи правни последици.Ако се приеме становището на АНО ,уведомлението в конкретния случай  би следвало да бъде депозирано най-късно към 24.12.2016г.Правните норми винаги действат занапрад и няма обратно действие.Като не е съобразил това АНО е нарушил материалния закон.

 

             Следователно не е налице извършването на административно нарушение и НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ОТМЕНЯ наказателно постановление ** - Началник Митница - Бургас, с което на  ВК "ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ", БУЛСТАТ 812163593, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, обл. Бургас**, управлявана и представлявана от С.К.С., ЕГН **********

за нарушение на  чл. 109, ал.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева, на основание чл.124,ал.З        от      ЗАДС, се отнемат в полза на държавата всички съоръжения, използвани за извършване на нарушението по чл.109,ал.1от ЗАДС,както следва:казан стационарен с вместимост 250 литра - 2 броя, казан стационарен с вместимост 150 литра - 1 брой,охладители - 3 броя, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.109, ал.1 от ЗАДС лишава ВК "ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ", БУЛСТАТ 812163593, от право да произвежда акцизни стоки в специализиран малък обект за дестилиране, находящ се в гр. Малко Търново, обл. Бургас, за срок от 1 /един/ месец.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: