Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

……

 

гр. Малко Търново, 02.12.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на петнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 236 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

            С Наказателно постановление № **/**. **. 2016г. на В* Е** С**  – Началник Митница Бургас на Н.И.Х. , ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 231 от Закона за митниците са наложени административни наказания – на основание чл. 233, ал. 3 вр. ал. 1 от Закона за митнците глоба в размер на 9800,36лева /девет хиляди и осемстотин лева и тридесет и шест стотинки/ представляваща 200% от продажната цена на тютюневите изделия  и отнемане в полза на държавата  на основание чл. 233, ал. 6 от Закона за митниците на 17700грама обработен нарязан тютюн в насипно състояние с продажна цена 4900,18лева/ четири хиляди и девестотин лева и осемнадесет стотинки/ , за това, че на 30.04.2016г. около 11:40часа на трасе „Вход“ на  МП „Малко Търново”  виновно е нарушила разпоредбите на чл. 233, ал. 1 вр. чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците.

Н.И.Х. , ЕГН **********, с адрес ***  е  останала недоволна от наложеното й наказание. В жалбата си излага аргументи за допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон , които са довели до неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на процесното наказателно постановление. 

В съдебно заседание жалбоподателката Н.Х. не се явява. Не се явява и упълномощената от нея адв. Т. М** Т** – Р.,***.  

Ответникът по жалбата – Митница Бургас  , редовно призован, се представялва от юрисконсулт М* Л*. Страната заема становище, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

            На 30.04.2016г. свидетелите Н.Х. Г** и М.Г.К. *** с месторабота Митнически пункт „Малко Търново“, изпълнявали служебните си задължения. Около 11:40часа на трасе „Вход“ на МП Малко Търново влязъл лек автомобил „Д*“ с рег. №***. Автомобилът бил управляван от лицето Х** Х*** , турски гражданин . С Х* пътувала и жалбоподателката Н.И.Х. . Свидетелят Г** попитал пътуващите дали пренасят стоки, валута или валутни ценности , както и акцизни стоки, които да декларира. И Х** и Х. отговорили отрицателно. Митническите служители започнали и извършили щателна проверка на багажа и автомобила. В багажника на автомобила, в пътнически сакове и кофи  , били намерени четири пакета съдържащи нарязан тютюн в насипно състояние . При претегляне на намерения тютюн било установено, че теглото му е около 17700грама. Имерването на количеството станало с електронна везна марка „B***“ модел В** сер. №****.  В хода на дейността си служителите на Митническия пункт съставили Протокол за извършена митническа проверка № М**/ код на МУ BG**/**2016г. , Разписка № ***/**016г., АУАН №**/**.2016г. На жалбоподателката била дадена възможност да даде обяснения, като Н.Х. писмено изложила пред проверяващите органи, че пренасял тютюна за баща си, а не за търговия.

Въз основа становище от Комисия по Заповед № ЗМ -***-**/**.2016г. на Началника на Митница Бургас, на основание чл. 4, т. 6 от ЗАДС и чл. 2, ал. 2 Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия  е определена обща продажна цена на открития тютюн с тегло 17700грама – 4900,18лева/ четири хиляди и девестотин лева и осемнадесет стотинки/  .

В законоустановения срок В** Е** С**  – Началник на Митница Бургас   е издал против Н.И.Х. , ЕГН **********, с адрес ***  обжалваното Наказателно постановление №**/**. 2016г.

Горната фактическа обстановка се установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и приетите по делото писмени доказателства.

Наказателното постановление е изпратено на Х. , връчено й е лично. В законоустановения срок е подадена жалба , чрез административно – наказващия орган.  

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена по предвидения в закона ред пред компетентен съд в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице, което има право да обжалва наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна .

При извършената служебна проверка, съдът не констатира съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на административнонаказателното производство, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателката и които да водят до отмяна на процесното наказателно постановление. И акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентните органи.  АУАН е съставен съласно разпоредбите на чл. 40 – 43 от ЗАНН и в него е описано по изискуемия от закона начин извършеното нарушение. Достатъчно пълно е посочено времето и мястото на извършване на нарушението. Изложени са обстоятелствата във връзка с твърдяното нарушение,  като актосъставителят е посочил,  че с деянието си  жалбоподателят е осъществил състава на чл. 233, ал. 1  вр. с ал. 3 от  Закона за митниците. Основният състав на административното  нарушение “митническа контрабанда” е уреден в алинея първа на чл. 233 ЗМ, а алинея трета очертава признаците на квалифицирания състав на посоченото митническо нарушение. Изпълнителното деяние на митническата контрабанда може да се изрази в две форми – „пренесе” или “превози”. Предмет на нарушението са „стоки” в съответствие с легалната дефиниция на §1, т.14 от ДР на Закона за митниците. От обективна страна е необходимо пренасянето или превозването на стоките да се извършва през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи и да не представлява престъпление. Съставът на чл.233, ал. 3 от Закона за митниците е квалифициран, като този признак е предмета на нарушението – стоки, за които се дължи акциз, или забранени за внос или износ стоки.  На Х. е била осигурена възможност да изложи възраженията си при подписване на акта и в тридневен срок от неговото съставяне. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган /упълномощен съгласно Заповед № ** – **/ **/**.2016г. – вложена като доказателство по делото/ преди изтичането на давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл. 57 от ЗАНН реквизити. АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити по чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на 30.04.2016г. около 11.40часа жалбоподателката Н.И.Х.  е пренесла през държавната граница на Република България, при  МП „Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи  акцизна стока –обработен нарязан тютюн в насипно състояние - 17700грама, с което виновно е осъществил състава на чл. 233, ал. 1 вр. ал. 3 от Закона за митниците.

От събраните в делото доказателства могат да се направят следните изводи. Съдът приема и кредитира показанията на разпитаните служители на МП „Малко Търново”. Дадените от тях показания съдът счита за непротиворечиви, взаимно допълващи се , като не се установява заинтересованост на двамата разпитани. Н. Г** и М.К. са изпълнявали служебните си задължения на посочената дата и място. И двамата са категорични в показанията си относно това, че  жалбоподателката Н.Х. е пристигнала на пункта на път от Република Турция за Република България, т.е. на трасе „Вход“, като пътник в горепосочения лек автомобил. При проверката са били установени описаните четири пакета с  тютюн , намерени от Гавраилов, които не са били посочени и декларирани пред митническите органи. Преди това двамата влизащи в страната са били изрично попитани дали превозват/ пренасят такива стоки, като са дали отрицателен отговор на митническите служители.  В допълнение към това е изяснено, че  организацията на работа на МП Малко Търново е осигурена и с информационни табели, на които на няколко езика е написано какво и в какви размери подлежи на деклариране пред митническите органи. В хода на проверката съставените документи са били предявени на жалбоподателката Х., същата ги е подписала без да направи възравения. Не са направени и възражения при съставяне и предявяване на АУАН , който Х. е подписала. Отделно от това е дала и писмени обяснениея, които са приложени по делото. Ясно в акта е посочено, че нарушението касае пренасяне през границата на акцизни стоки  по смисъла на чл. 2, т. 2 във вр. чл. 12, ал. 1 от ЗАДС, т.е. точно е определен предмета на нарушението според разпоредбите на Закона . В тази връзка е точно определена и формата на изпълнителното деяние по чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците. В разпоредбата на чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците, акцизните стоки, като предмет на нарушението, са посочени като алтернативни на другите стоки – забранени за внос или износ стоки, т.е. пренасянето или превозването на акцизни стоки е отделно самостоятелно нарушение на закона и извършването му осъществява отделен състав на митническо нарушение. Ето защо посоченото в жалбата , че не е индивидуализиран предмета на нарушението и не е бил определен състава на митническото нарушение, не може да бъде споделено като виждане. Правилно е определено и теглото на стоката , като изрично е отбелязано в съставените митнически актове и потвърдено в съдебно заседание , че това е станало на съответната везна . Във връзка направеното възражение за начина на изчисляване на тютюна , настоящия състав счита, че няма допуснато нарушение . Част от правомощията на митническите органи , посочени в чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за митниците , включват и изчисляване на митните сборове при внос или износ на стоки. По тази причина към Агенция Митници функционират и съответните отдели, на които е възложено изготвянето и предоставянето на съответната информация под формата на оценки и определени стойностти , касаещи предметите и стоките предмет на административни нарушения. По така изложените мотиви, съдът приема , че е спазена процедурата по съставяне и предявяване на АУАН и не са били нарушени правата на жалбоподателката.

Въз основа на всичко изложено следва да се приеме , че правилно АНО е преценил извършеното нарушение и го е квалифицирал по чл. 233, ал. 1 вр. чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците. Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за митниците всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим , подлежи на деклариране за съответния режим. За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението за деклариране, като разпоредбата на чл.66, ал.1 ЗМ установява общото задължение за деклариране, съответно в частност - задължението за писмено деклариране, произтичащо от чл.68 от ЗМ и  чл.62  Регламент /ЕО/ 2913/92 – приложим и за конкретното нарушение. Според текста на чл.66 ЗМ, всяка стока предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. Легално дефиниция  на понятието „деклариране” по смисъла на ЗМ е дадено в пар.1, т. 3 от ДР на  Закона за митниците. 

По силата на чл.233, ал. 3 от Закона за митниците, за митнически нарушения касаещи  на тютюневи изделия, за които се дължи акциз, на виновните лица се налага „Глоба” в размер от 200 % до 250 %  от продажната им цена, а недекларираните стоки – предмет на митническата контрабанда се отнемат в полза на Държавата независимо чия собственост са. В случая правилно административнонаказващият орган е приложил разпоредбата и е постановил отнемане на обработения и нарязан тютюн с тегло 17700грама.

Административното наказание „глоба” в размер на 9800,36лева /девет хиляди и осемстотин лева и тридесет и шест стотинки/ е определено правилно и законосъобразно, като АНО е наложил на жалбоподателя наказание в минимален размер (200% от продажната стойност на стоката).

При определяне размера на наказанието наказващият орган е наложил същото в границите, посочени в разпоредбата на чл. 233, ал.3 ЗМ, като се е съобразил с тежестта на нарушението и критериите, посочени в разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, поради което съдът намира за справедлива така наложената глоба в размер на 9800,36лева /девет хиляди и осемстотин лева и тридесет и шест стотинки/. 

Съдът намира, че наложеното, с обжалваното НП наказание е съобразено  с личността на нарушителя и е съответно на предвидените в чл.12 от ЗАНН цели на административното наказание – да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Правилно наказващият орган не е приложил разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. Не се откриха основания, които да доведат до прилагането на тази норма. Към жалбата е приложено Реяение на ТЕЛК за заболяване на жалбоподателката. Същото обаче , като обстоятелство относно личността й не снема отговорността за извършеното деяние. В случая тежестта на нарушението, определена от стойността на пренасяната стока, поведението на проверяваната на МП Малко Търново – обявила е , че няма нищо за пренасяне, т.е. умишлено не е декларирала тютюна пред органите по проверката, са предпоставки да не бъде приложена тази изключващо отговорността разпоредба. Критерий в тази насока следва да бъде и количеството пренасян тютюн , който е в пъти над допустимата норма, даваща възможност на физическите лица да пренасят до 50грама тютюн за лични нужди/ по разпоредбите на Регламент ЕО № 1186/2009г./ вр. чл. 51а, ал. 4, т. 4 от ППЗДДС.    

Водим от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № **/*****г.  на В* Е** С*  – Началник Митница Бургас , с което на Н.И.Х. , ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 231 от Закона за митниците във вр. чл. 53 от ЗАНН  са наложени административни наказания:

1.      отнемане в полза на държавата , на основание чл. 233, ал. 6 от Закона за митниците, като предмет на нарушението :  обработен нарязан тютюн в насипно състояние -  17700грама с продажна цена 4900,18лева/ четири хиляди и девестотин лева и осемнадесет стотинки/ .

2.      На основание чл. 233, ал. 3 вр. ал. 1 от Закона за митниците глоба в размер на 9800,36лева /девет хиляди и осемстотин лева и тридесет и шест стотинки/ представляваща 200% от продажната цена на стоките  по т. 1  .

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас  в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: