Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 17.11.2016 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На девети ноември                                                                     2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №233 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Дирекция на Природен парк „Странджа”, ЕИК **, представлявано от инж. Д.Д.Д. - Директор против наказателно постановление №145/29.09.2016г. на инж. ** - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”, ,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1,т.4 от Закон за водите е наложена глоба в размер на 150/сто и петдесет/лв. и за нарушение на  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1,т.4 от Закон за водите е наложена глоба в размер на 150/сто и петдесет/лв.

          Жалбоподателят редовно призован се представлява от юк.Георгиева  лично.Пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган редовно призован не се явява.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   № ** г съставен от С.И.Р. - главен експерт в Дирекция „Контрол” при БДЧР за това ,че  на  26.05.2016 г. св.Р.  извършила планова нарочна проверка по изпълнение на условията в Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 2152 0317/ 30.03.2015 г., издадено от Директора на БДЧР и във връзка с определяне на дължимата такса за 2015 г. Разрешителното е с титуляр Дирекция на Природен парк „Странджа”, който въз основа на него получава правото да водовзема за „напояване” на разсадник посредством ТК „Природен парк „Странджа” - **”, изграден в имот № 0011.52. местност „**”, землището на с. **, община Малко Търново, област Бургас, публична държавна собственост на ДАГ ДАС **. Съоръжението е изградено на 06.07.2015 г. и е прието с Протокол № 28 от 17.09.2015 г. Констатира се при проверката, че титулярят не е представил в БДЧР в срок до 31.01.2016 г. Декларация по чл. 1946, ал. 1 ог Закона за водите, съгласно образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите, за определяне на дължимата такса за 2015 г. Деянието представлява неизпълнение на т.4.1.3 от раздел „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг” и е нарушение на чл. 48. ал. 1. т. 11 от Закона за водите.Констатирано е също,че титулярят не е представил в БДЧР в срок до 31.03.2016 г. Доклад по чл. 48. ал. 1. т. 12 от Закона за водите, за изпълнение на условията в разрешителното за 2015 г. Деянието представлява неизпълнение на т.4.1.4 от раздел „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг" и е нарушение на чл. 48. ал. 1, т. 11 от Закона за водите.

Констатираните при проверката обстоятелства са описани в Констативен нротокол № 410Б/26.05.2016 г., съставен от С.И.Р. - главен експерт в Диреция „Контрол” при БДЧР.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

С разпоредбата на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ на водоползвателите – титуляри на разрешителни е вменено задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон. В условията на издаденото разрешително„Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг” № 2152 0317/ 30.03.2015  в т.4.1.3. изрично е въведено изискване „ в срок до 31 януари на следващата година да представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане-декларация по 1946, ал. 1 от Закона за водите, съгласно образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите, а в условие т.4.1.4  от условията е записано: “В срок до 31 март на следващата година да представи доклад за изпълнението на условията в разрешителното” съгласно 48. ал. 1. т. 12 от Закона за водите, за изпълнение на условията в разрешителното за 2015 г. Доколкото жалбоподателят е титуляр на горепосоченото разрешително и същия дължи изпълнение на условията регламентирани в него, предвид обстоятелството, че от показанията на св.Р.  безспорно се установи:1. жалбоподателят не е представил в БДЧР в срок до 31.01.2016 г. Декларация по чл. 1946, ал. 1 от Закона за водите, съгласно образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите, за определяне на дължимата такса за 2015 г. и 2. не е представил в БДЧР в срок до 31.03.2016 г. Доклад по чл. 48. ал. 1. т. 12 от Закона за водите, за изпълнение на условията в разрешителното за 2015г.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на жалбоподателя за приложение нормата на чл.28 ЗАНН.В конкретния случай не сме изправени  пред адм.нарушение,което представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи.Нарушението е  съществено,тъй като е свързано с неизпълнение на строго определени и регламентирани изисквания,които не са изпълнени.

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№145/29.09.2016г. на инж. ** - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”, с което на Дирекция на Природен парк „Странджа”, ЕИК **, представлявано от инж. Д.Д.Д. - Директор, за нарушение на нарушение на  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1,т.4 от Закон за водите е наложена глоба в размер на 150/сто и петдесет/лв. и за нарушение на  чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1,т.4 от Закон за водите е наложена глоба в размер на 150/сто и петдесет/лв.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: