Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 18.11.215 г., град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На единадесети ноември                                                          2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №231 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.В.С. с ЕГН: **********, адрес: *** Търново против наказателно постановление №679 от 03.09.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 206 от ЗГ,  на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) .

           Жалбоподателят редовно призован    се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

           Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 029699 от 21.04.2015 съставен от П.А.С.. адрес ***, на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас, за това, че при  извършена проверка на  07.04.2015 г., в землището на гр. Малко Търново, местност Край града, стопански двор АПК - поземлен имот 15 - 149811,жалбоподателят като собственик на обект в който постъпва, преработва и експедира дървесина, не води дневник за постъпила и експедирана дървесина и не притежава производствена марка.

 Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 206 от ЗГ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.206  от ЗГ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.С.,който заявява,че желбоподателят не е представил дневник и не притежава производствена марка.Самият факт,че след проверката жалбоподателя е изпълнил изискванията на закона говори,че към момента на проверката не е притежавал необходимите документи. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  не е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН, и е наложил предвиденото по закон наказание в неговия максимум  като не е съобразил обстоятелството,че извършеното нарушение е за първи път,като съдът намира,че размера на глобата следва да бъде намален от 500лв. на 200лв.           

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И   :

         ИЗМЕНЯ наказателно постановление №679 от 03.09.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на Н.В.С. с ЕГН: **********, адрес: *** Търново за нарушение на чл. 206 от ЗГ,  на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева)  като НАМАЛЯВА  размера на ГЛОБАТА от 500/петстотин/лв.  на 200/двеста/лв.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: