Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  03.11.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На  втори ноември                                                        2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №231 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на Б.Т.М., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление №16-0299-000210 от 28.09.2016г. на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 3000лв.

         Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение    Г283841/14.09.2016 г.  за това, че на   14.09.2016 г. около 13:30 часа в община МАЛКО ТЪРНОВО на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - км.306+8 до к-ще. за с.Стоилово като водач на товарен автомобил - ИВЕКО ТРАКЕР с рег № *******, жалбоподателят  управлява ППС от категория N-3 по чл.10а, ал6, т.3,4 и 5 от Закона за пътищата с 2 и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл.10.ал1, т1 от Закона за пътищата.

         За което е съставен АУАН Г283841/14.09.2016 г .

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:Съдът намира,че при издаването и на акта и НП са допусни от АНО съществени процесуални нарушения изразяващи се в следното: Видно от съдържанието на съставения АУАН, който съобразно специалната разпоредба на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП се ползва с доказателствена сила до доказване на противното, констатираното нарушение е управление по републиканската пътна мрежа на товарен автомобил  от категория N-3 , без заплатена винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП. А в издаденото НП приетото за установено нарушение е управление на ППС, предназначено за превоз на товари, на състав от ППС с 2 и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона по републиканските пътища, за които не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП. Липсва посочване въз основа на какви доказателства наказващият орган е направил извод, че управляваният от жалбоподателя състав от ППС е с технически допустима маса 12 или повече тона. В АУАН е отразена единствено категорията на автомобила N– 3, която съобразно правилото на чл. 149, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗДвП я определя като  моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 t; .В образуваната административно-наказателна преписка не се съдържат констатации относно категорията на товарния автомобил, за да може да се направи извод за неговата технически допустима максимална маса и съответно за състава от ППС. Действително, съобразно разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, НП се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Но в разглеждания случай липсват доказателства, от които да се приеме за установено по безспорен начин, че съставът от ППС е с технически допустима маса 12 или повече тона. От гореизложеното следва, че наказващият орган е приел за извършено нарушение, за което не са събрани всички необходими за правната му квалификация доказателства. При тези изводи, наказващият орган е приложил необосновано санкционната разпоредба на чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, за съставомерността на която е необходимо управляваният състав от ППС да има технически допустима максимална маса 12 или повече тона, поради което издаденото НП е незаконосъобразно.

 

Извършената от наказващия орган неправилна правна квалификация на установеното административно нарушение е съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се изследва въпроса за неговата материална законосъобразност.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0299-000210 от 28.09.2016г. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на Б.Т.М., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 3000лв.

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: