Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                     22.12.2014 год.                град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                        наказателен състав

На двадесет и пети ноември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание, в следния състав:    

Председател: Татяна Станчева

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 230 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано е по жалба на П.Т.Н., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция ** против наказателно постановление (НП) № 11-01-1010/24.09.2014г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. на основание чл.132 ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за нарушение на чл.44, ал.9 от ЗОП.

В жалбата се твърди, че нарушението, за което е наложено административното наказание представлява маловажен случай, поради липсата на настъпили вредни последици. Твърди се, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като наказващият орган не се е мотивирал относно неприлагането на чл.28 от ЗАНН, а също така нарушението не е описано по надлежния ред в АУАН и НП, което е довело до нарушаване на императивната разпоредба на чл.57, ал.1 т.5 от ЗАНН.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява лично, представлява се от упълномощен адвокат, който иска отмяна на наказателното постановление на основанията изложени в жалбата.

Наказващият орган в съдебно заседание се представлява от упълномощен юрисконсулт, който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на наказателното постановление.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитан беше  актосъставителят.

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

Със заповед № ФК-10-684 от 01.07.2014г. на директора на АДФИ на Д.Г.К. било възложено да извърши финансова инспекция на ДПП „Странджа” М.Търново, във връзка с проведените обществени поръчки. При проверка на проведена открита процедура за възлагане на ОП за услуги с предмет „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на ПП „Странджа” във вр. с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа” по 8 самостоятелно обособени позиции било установено, че след проведената процедура са сключени 7 бр. договори по 7 от обособените позиции. По обособена позиция № 7 е сключен договор №13283-30-ОПОСЗ/06.06.2013г. с „**”ООД с предмет „Локализиране и оценка на проблемните точки от прелетния път Виа Понтика на територията на парка” със стойност на договора 4000лв. без ДДС. Договорът е окончателно приключен, като е изготвен доклад за извършената услуга, който е представен в ДПП „Странджа”, а съгласно. издадени фактури от „**” са изплатени общо 4000лв. без ДДС, с последна дата на плащане 30.04.2014г. Информация за изпълнението на договора не е изпратена до АОП за вписване в регистъра на ОП  в нормативно определения срок по чл.44, ал.9 ЗОП, а именно едномесечен срок след приключване изпълнението на договора, който следва да бъде до 30.05.2014г. За дата на нарушение е посочена дата 02.06.2014г., тъй като следващите календарни дни – 31.05.2014г. и 01.06.2014г. са били неработни. По време на проверката на 31.07.2014г. е била изпратена на АОП информацията за изпълнение на договора.

За установеното нарушение на чл.44 ал.9 от ЗОП, на 15.08.2014г. Д.К.  съставила срещу П.Т.Н. АУАН № 11-01-1010, в присъствието на жалбоподателя и свидетели, след което съставения АУАН бил връчен на жалбоподателя.

Въз основа на АУАН-а, на 24.09.2014г. наказващият орган издал атакуваното наказателно, в което нарушението е описано по аналогичен начин както в акта и на жалбоподателя на основание чл.132, ал.1 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП.

Описаната фактическа обстановка се установява от приложената по делото административнонаказателна преписка, както и от разпита на актосъставителя.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му.

Нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление и се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Относно компетентността на актосъставителя и АНО: Според чл. 127, ал. 1 от ЗОП актосъставителят може да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗОП. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗОП, наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.  Видно от Заповед № ЗМФ-682 от 06.06.2013 г., подписана от Министъра на финансите, АНО е оправомощен с горните права.

Не могат да бъдат споделени и доводите на жалбоподателя за приложимост на чл. 28 от ЗАНН. Легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" се съдържа в чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс, чиито разпоредби, съгласно чл. 11 от ЗАНН са субсидиарно приложими в производствата по налагане на административни наказания, по въпросите за отговорността. Според посочената по-горе дефиниция "маловажен случай" е този, при който извършеното деяние, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. В разглеждания случай извършеното нарушение е формално, а не резултатно, поради което преценката за маловажност не следва да се извършва с оглед липсата на настъпили неблагоприятни последици. Както изрично е посочено в чл. 1 от ЗОП този закон е приет с  цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Изискването за предоставяне на информация е установено с цел да се осигури прозрачност при разходването на публични средства и е гаранция за законност при извършването на тази дейност. Именно поради това неизпълнението на задължението за предоставяне на информация не може да бъде квалифицирано като маловажен случай.

При определянето на размера на наложеното наказание наказващият орган правилно  се позовал в НП на чл.132 ал.1 от ЗОП

Предвид гореизложеното съдът намира, че НП следва са бъде изменено в санкционната му част, и потвърдено като законосъобразно и правилно в останалата му част.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-1010 от 24.09.2014 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на П.Т.Н., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция ** на основание чл. 132, ал.1 от ЗОП е наложена имуществена санкция от 500(петстотин) лева за нарушение на чл.44 ал.9 от ЗОП, като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

 

                

 

СЪДИЯ: