Р Е Ш Е Н И Е

 

              /10.11.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

на  четвърти ноември                                      2015 година

в публичното заседание в следния  състав :

 

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 230 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Б.Е.И. ,ЕГН ********** *** ж. к. „Т=“ ул. „ М=“ № ** вх. ** ет. *, за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                       Обвиняемият И.    , редовно призован,  не се явява.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      Обвиняемият Б.Е.И. е бил правоспособен шофьор на МПС категория В и притежавал СУМПС № 2******* валидно до 14.11.2017 год. , като се водил на отчет при ОД на МВР Силистра .На 22.09.2014 год. от ОД на МВР Добрич му е наложена ПАМ , изразяваща се във временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на основание чл. 139 ал. 5 от ЗДП до заплащане на дължимите глоби . След като му е било отнето свидетелството за правоуправление обвиняемият И. управлявал лек автомобил „Р. Е. „ с per С* ** ** *А , за което му е издадено наказателно постановление НП № 14-04534 000326/05.01.2015 год. влязло в сила на 12.03.2015 год от РУП към ОД на МВР гр. Русе .

       На 12.09.2015 год. в гр. Малко Търново ул. „Княз Борис“ до младежкия дом около 14.20 часа обвиняемият И. управлявал МПС - „Б** „ модел 7** с per В ** ** *В без съответно свидетелство за правоуправление на МПС .; Същият бил спрян за проверка от служители при РУП на МВР Малко Търново . На мястото пристигнал св. Т.

 

 

 

 

Д. Мл. Автоконтрольор при РУП , който установил , че обвиняемият И. управлява МПС след като е бил лишен от това право

      Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно,че на 12.09.2015 год. в гр. Малко Търново ул. „Княз Борис“ до младежкия дом около 14.20 часа управлявал МПС - „Б** „ модел 7** с per В ** ** *В без съответно свидетелство за правоуправление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 14-04534 000326/05.01.2015 год. влязло в сила на 12.03.2015 год. за управление на МПС без съответно свидетелство .

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

         За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият И.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                  

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                Р      Е     Ш     И   :

 

             ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Е.И. ,ЕГН ********** *** ж. к. „Т=“ ул. „ М=“ № ** вх. ** ет. *, за ВИНОВЕН в това,че на 12.09.2015 год. в гр. Малко Търново ул. „Княз Борис“ до младежкия дом около 14.20 часа управлявал МПС - „Б** „ модел 7** с per В ** ** *В без съответно свидетелство за правоуправление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 14-04534 000326/05.01.2015 год. влязло в сила на 12.03.2015 год. за управление на МПС без съответно свидетелство-
п
рестъпление по чл.343В. ал.2 ,вр.ал.1 от НК.
като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

 

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: