Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№  ….

 

гр. Малко Търново, 28.10.2016год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря М.Д. и в присъствието на прокурора ……………….., като разгледа докладваното от съдията Дойков АНД № 226 по описа за 2016 год., въз основа данните по делото и Закона

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА К.Х.Д. роден на ***г. в гр. Бургас,  български гражданин, неосъждан, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 21.09.2016г. на разклона за с. Сливарово, общ. Малко Търново, посредством К*С* М*/ наказателно неотговорен – не осъзнавал общественоопасния характер на деянието/, си служил с контролни знаци с номер А*** издадени за друго моторно превозно средство -   „З*“, поставени на моторно превозно средство марка „Ф* Т*“ с регистрационен номер ****, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 345 от НК КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ и 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства: два броя регистрационни табели ДКН № *** които след влизане на решението в сила да се изпратят на Сектор „ПП“ при ОД МВР Бургас за унищожаване по съответния ред.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Бургас  в 15- дневен срок от датата на съобщаването му на страните .

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: