П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  12.10.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  дванадесети октомври,  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

               Съдебни заседатели: С.Т.

                                                   С.Г.

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков   

сложи за разглеждане НОХ дело  № 225  по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков

          Подсъдимият З.Д., редовно призован, се явява и с адв.** – БАК, редовно упълномощен.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 312 от 10.10.2016г. за подсъдимия Д..

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

          Адв.Д**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия както следва:

З.С.Д.  ЕГН:**********, български гражданин,  разведен, неосъждан, с постоянен адрес гр.** и настоящ адрес ***.

Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Д**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия З.Д. и неговия защитник Адв.Д**, с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че:

 

На една неустановена дата между 10 и 25 септември 2014г. в отдел 98, подотдел “К”, в района на бивша девета гранична застава в землишето на Малко Търново е отсякъл от горски фонд 49 броя дървета дъб с обем десет куб.м. на стойност 400 лв., без редовно писмено позволително  – престъпление по чл.235 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл. 235 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки:

а/ задължителна регистрация с постоянен адрес гр.** и настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

в/  поправителен труд в размер на шест месеца при 10 % удръжки върху възнаграждението му в полза на Държавата по месторабота: ** с адрес ***.

Разноски по делото в размер на 38.64лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                     

/ Борис Луков /                                          /адв.**/                                                                                             

 

                                                                         Подсъдим:

                                                                         /З.С.Д./

 

                                                                 

Адв.Д**: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП-Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия З.С.Д. и  неговия защитник адв.Д** с което подсъдимият З.С.Д.  ЕГН:**********, български гражданин,  разведен, неосъждан, с постоянен адрес гр.** и настоящ адрес ***, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На една неустановена дата между 10 и 25 септември 2014г. в отдел 98, подотдел “К”, в района на бивша девета гранична застава в землишето на Малко Търново е отсякъл от горски фонд 49 броя дървета дъб с обем десет куб.м. на стойност 400 лв., без редовно писмено позволително  – престъпление по чл.235 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл. 235 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки:

а/ задължителна регистрация с постоянен адрес гр.** и настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

в/  поправителен труд в размер на шест месеца при 10 % удръжки върху възнаграждението му в полза на Държавата по месторабота: ** с адрес ***.

          Разноските по делото в размер на 38.64 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 225/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з.,  което приключи в 11.40 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Съдебни заседатели:  1/

 

                                    2/

 

 

Секретар: