Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  19.10.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                                наказателен състав

На  дванадесети октомври                                                    2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №224 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на Х.В.К.. ЕГН **********, с адрес: ***, против наказателно постановление № ** г . на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 64, ал. 2 от ЗМВР   на основание  чл. 257, ал. 1 от ЗМВР – е наложена Глоба в размер на 200/двеста/лева .

          Жалбоподателят редовно призован не се явява.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

              Административнонаказващият орган редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде потвърдено.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение    № ** г . за това, че жалбоподателя  на ** ч., в гр. Малко Търново, до втория вход на бившето АПК не изпълнява устно полицейско разпореждане да предаде документите на автомобила, който управлява и свидетелството си за управление на МПС, с което затруднява извършването на полицейска проверка.

 

         За което е съставен  АУАН ** г .

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че при съставянето на акта и НП е допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се в следното: Описаната по горе и приета от съда фактическа обстановка  сочи на извършване на нарушение по чл.64,ал.4 от ЗМВР.Вместо чл.64,ал.4  от ЗМВР и в противоречие със словесното описание на нарушението,в обжалваното НП като нарушение е посочена нормата на чл.64,ал.2 от ЗМВР.Противоречието между словесното описание на нарушението и посочената като нарушена правна норма,представлява съществено процесуално нарушение,което е довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателя,предвид на това да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него ,поради което и представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното постановление.

 

Поради което съдът намира, че НП следва да бъде отменено поради наличие на съществени процесуални нарушения,които не могат да бъдат санирани в настоящия съдебен процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление ** г . на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на Х.В.К.. ЕГН **********, с адрес: *** за  нарушение на на  чл. 64, ал. 2 от ЗМВР   на основание  чл. 257, ал. 1 от ЗМВР – е наложена Глоба в размер на 200/двеста/лева .

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: